Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać od nas info- rmacje o nowych szkoleniach, wpro- wadź swój adres e-mail i kliknij wyślij.

Newsletter szkoleniowy

Znajdź szkolenie

Wyszukaj szkolenie
Szkolenia otwarte Szkolenia zamknięte Doradztwo
  Formularz Zgłoszeniowy
 
Katalog Szkoleń

UWAGA! 22 czerwca 2016 r. Sejm, przyjmując część poprawek Senatu, uchwalił obszerną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych mającą na celu implementację do polskiego prawa zapisów nowych dyrektyw (2014/24/UE i 2014/25/UE).

 Jesteśmy członkiem
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk PIFS

logo_pifs

 

 

ZADAJ NAM PYTANIE

(22) 872-14-85
szkolenia@acc.net.pl


Jesteśmy do dyspozycji
pon - pt od 8.00 do 16.00

Polecamy

2016-08-02
Warszawa
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R - SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH (2 DNI)

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym omówienie zmian w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych  – uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.  Zobacz więcej

2016-08-02
Warszawa
WYDATKI STRUKTURALNE W SEKTORZE PUBLICZNYM W ROKU 2016

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych w zakresie wydatków strukturalnych poprzez wyjaśnienie wątpliwości dotyczących klasyfikowania poszczególnych wydatków jako wydatki strukturalne, prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz składania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. Udział w szkoleniu ułatwi właściwe prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych w 2016 roku i złożenie sprawozdania rocznego.  Zobacz więcej

2016-08-02
Warszawa
ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania sobą w czasie oraz organizacji pracy własnej i pracowników.  Zobacz więcej

2016-08-03
Warszawa
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2016

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania.  Zobacz więcej

2016-08-03
Warszawa
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE - JAK PRZYGOTOWAĆ PREZENTACJĘ ABY ZYSKAĆ UZNANIE AUDYTORIUM?

Dyskusje moderowane, gry szkoleniowe, wystąpienia przed kamerą, ćwiczenia indywidualne i grupowe, studium przypadku, techniki twórczego rozwiązywania problemów - burza mózgów.  Zobacz więcej

2016-08-03
Warszawa
NOWA DOKUMENTACJA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W 2016 R

Celem szkolenia jest praktyczne zastosowanie wiedzy dotyczącej sporządzania dokumentacji postępowania oraz oferty. W trakcie szkolenia uczestnicy przygotują dokumentację postępowania oraz ofertę wg nowych zasad wynikających ze znowelizowanych przepisów. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP.  Zobacz więcej

2016-08-04
Katowice
WYDATKI STRUKTURALNE W SEKTORZE PUBLICZNYM W ROKU 2016

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych w zakresie wydatków strukturalnych poprzez wyjaśnienie wątpliwości dotyczących klasyfikowania poszczególnych wydatków jako wydatki strukturalne,  prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz składania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. Udział w szkoleniu ułatwi właściwe prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych w 2016 r.  Zobacz więcej

2016-08-04
Warszawa
BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM W LATACH 2016-2017

Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii planowania, ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej wydatków/kosztów w układzie zadaniowym w latach 2016 - 2017.  Zobacz więcej

2016-08-04
Poznań
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z 22 CZERWCA 2016 R - 2 DNI

Zapoznanie uczestników ze zmianami w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku. Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.
 Zobacz więcej

2016-08-05
Warszawa
KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R

Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po uchwaleniu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych 22 czerwca 2016 r i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie. Uczestnicy zdobędą wiedzę jak ustrzec się najczęściej popełnianych błędów.  Zobacz więcej

2016-08-08
Poznań
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI?

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro, służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych, z drugiej uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów ze strony organów kontrolnych.  Zobacz więcej

2016-08-08
Wrocław
FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W 2016 R - KURS (3 DNI)

Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie m.in.:  praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasad wdrożenia i realizacji systemu kontroli zarządczej, wdrażania budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych, najczęściej popełnianych błędów wg opinii i wyników kontroli NIK i RIO.  Zobacz więcej

2016-08-09
Poznań
SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KURS Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R (3 DNI)

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych oraz pogłębienie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy w przypadku osób już zatrudnionych na stanowiskach wymagających znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę oraz przekazaniem certyfikatu potwierdzającego odbycie kursu.  Zobacz więcej

2016-08-09
Poznań
DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - UDZIELANIE, WYKORZYSTYWANIE, ROZLICZANIE I KONTROLA WYKORZYSTANIA - WARSZTATY (2 DNI)

Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu prawa dotacyjnego, poprawa umiejętności finansowej i merytorycznej analizy wniosków o dotację oraz składanych sprawozdań. Aktywny udział w szkoleniu zmniejszy ryzyko popełnienia błędów przy udzielaniu dotacji, wykorzystywaniu, rozliczaniu i przyjęciu sprawozdania z dofinansowanego zadania publicznego.  Zobacz więcej

2016-08-09
Kraków
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z 22 CZERWCA 2016 R - 2 DNI

Zapoznanie uczestników ze zmianami w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku. Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.  Zobacz więcej

2016-08-10
Warszawa
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z 22 CZERWCA 2016 R - 2 DNI

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku. Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.  Zobacz więcej

2016-08-10
Poznań
NOWA DOKUMENTACJA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W 2016 R

Celem szkolenia jest praktyczne zastosowanie wiedzy dotyczącej sporządzania dokumentacji postępowania oraz oferty. W trakcie szkolenia uczestnicy przygotują dokumentację postępowania oraz ofertę wg nowych zasad wynikających ze znowelizowanych przepisów. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP.  Zobacz więcej

2016-08-11
Warszawa
DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - UDZIELANIE, WYKORZYSTYWANIE, ROZLICZANIE I KONTROLA WYKORZYSTANIA - WARSZTATY (2 DNI)

Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu prawa dotacyjnego, poprawa umiejętności finansowej i merytorycznej analizy wniosków o dotację oraz składanych sprawozdań. Aktywny udział w szkoleniu zmniejszy ryzyko popełnienia błędów przy udzielaniu dotacji, wykorzystywaniu, rozliczaniu i przyjęciu sprawozdania z dofinansowanego zadania publicznego.  Zobacz więcej

2016-08-11
Warszawa
ZARZĄDZANIE STRESEM - PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO ( 2 DNI )

Celem szkolenia jest poznanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem, diagnoza poziomu wypalenia zawodowego, profilaktyka wypalenia zawodowego oraz opracowanie indywidualnego programu radzenia sobie ze stresem i rozbudzenie motywacji do właściwego gospodarowania energią życiową.  Zobacz więcej

2016-08-17
Katowice
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R - SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH (2 DNI)

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym omówienie zmian w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.

 Zobacz więcej

2016-08-17
Wrocław
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R - SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH (2 DNI)

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym omówienie zmian w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych  – uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.  Zobacz więcej

2016-08-17
Warszawa
KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - WARSZTATY (2 DNI)

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej, a zwłaszcza procesu zarządzania ryzykiem, w kształcie nadanym nową ustawą o finansach publicznych i zgodnie ze standardami oraz wytycznymi Ministra Finansów. Efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczej istniejącego w reprezentowanych przez nich jednostkach, umiejętność określania celów wraz z miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zastosowania zarządzania ryzykiem jako narzędzia rozwiązywania problemów na poziomie jednostki.  Zobacz więcej

2016-08-17
Katowice
FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W 2016 R - KURS (3 DNI)

Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie m.in.:  praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasad wdrożenia i realizacji systemu kontroli zarządczej, wdrażania budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych, najczęściej popełnianych błędów wg opinii i wyników kontroli NIK i RIO.  Zobacz więcej

2016-08-17
Katowice
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z 22 CZERWCA 2016 R - 2 DNI

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku. Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.  Zobacz więcej

2016-08-18
Katowice
NOWA DOKUMENTACJA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W 2016 R

Celem szkolenia jest praktyczne zastosowanie wiedzy dotyczącej sporządzania dokumentacji postępowania oraz oferty. W trakcie szkolenia uczestnicy przygotują dokumentację postępowania oraz ofertę wg nowych zasad wynikających ze znowelizowanych przepisów. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP.  Zobacz więcej

2016-08-19
Wrocław
KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R

Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po uchwaleniu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych 22 czerwca 2016 r i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie. Uczestnicy zdobędą wiedzę jak ustrzec się najczęściej popełnianych błędów.  Zobacz więcej

2016-08-23
Katowice
SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KURS Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R (3 DNI)

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych oraz pogłębienie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy w przypadku osób już zatrudnionych na stanowiskach wymagających znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę oraz przekazaniem certyfikatu potwierdzającego odbycie kursu.      Zobacz więcej

2016-08-23
Wrocław
SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KURS Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R (3 DNI)

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych oraz pogłębienie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy w przypadku osób już zatrudnionych na stanowiskach wymagających znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę oraz przekazaniem certyfikatu potwierdzającego odbycie kursu.      Zobacz więcej

2016-08-23
Poznań
KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - WARSZTATY (2 DNI)

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej, a zwłaszcza procesu zarządzania ryzykiem, w kształcie nadanym nową ustawą o finansach publicznych i zgodnie ze standardami oraz wytycznymi Ministra Finansów. Efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczej istniejącego w reprezentowanych przez nich jednostkach, umiejętność określania celów wraz z miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zastosowania zarządzania ryzykiem jako narzędzia rozwiązywania problemów na poziomie jednostki.  Zobacz więcej

2016-08-23
Gdańsk
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z 22 CZERWCA 2016 R - 2 DNI

Zapoznanie uczestników ze zmianami w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku. Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.  Zobacz więcej

2016-08-24
Zakopane
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R. - WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH (3 DNI)

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym omówienie zmian w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych  – uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych.

 Zobacz więcej

2016-08-24
Zakopane
FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W ROKU 2016 - WARSZTATY (3 DNI)

Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie m.in.:  praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasad wdrożenia i realizacji systemu kontroli zarządczej, wdrażania budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych, najczęściej popełnianych błędów wg opinii i wyników kontroli NIK i RIO.  Zobacz więcej

2016-08-24
Zakopane
PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY 3 DNI

Zapoznanie ze zmianami kodeksu pracy obowiązującymi od 2 stycznia 2016 r. dotyczącymi urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich oraz obowiązującymi od 22 lutego 2016 r. dotyczącymi zasad zatrudniania okresowego.  Zobacz więcej

2016-08-25
Katowice
KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - WARSZTATY (2 DNI)

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej, a zwłaszcza procesu zarządzania ryzykiem, w kształcie nadanym nową ustawą o finansach publicznych i zgodnie ze standardami oraz wytycznymi Ministra Finansów. Efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczej istniejącego w reprezentowanych przez nich jednostkach, umiejętność określania celów wraz z miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zastosowania zarządzania ryzykiem jako narzędzia rozwiązywania problemów na poziomie jednostki.  Zobacz więcej

2016-08-29
Warszawa
FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W 2016 R - KURS (3 DNI)

Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie m.in.:  praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasad wdrożenia i realizacji systemu kontroli zarządczej, wdrażania budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych, najczęściej popełnianych błędów wg opinii i wyników kontroli NIK i RIO.  Zobacz więcej

2016-08-30
Warszawa
JAK WYGRYWAĆ PRZETARGI - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R - SZKOLENIE DLA WYKONAWCÓW I DOSTAWCÓW

Szkolenie dla wykonawców i dostawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Uczestnicy szkolenia zdobędą  umiejętności praktyczne : jak przygotować najkorzystniejszą ofertę i nie popełnić błędu, poznają swoje prawa i obowiązki. Dowiedzą się kiedy zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  jak sprawdzić czy zamawiający nie faworyzuje innej firmy, kiedy można się odwołać i złożyć skargę. Na szkoleniu  omówione  zostaną  zmiany w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych  z 22 czerwca 2016 r.  Zobacz więcej

2016-08-30
Wrocław
NOWA DOKUMENTACJA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W 2016 R

Celem szkolenia jest praktyczne zastosowanie wiedzy dotyczącej sporządzania dokumentacji postępowania oraz oferty. W trakcie szkolenia uczestnicy przygotują dokumentację postępowania oraz ofertę wg nowych zasad wynikających ze znowelizowanych przepisów. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP.  Zobacz więcej

2016-08-31
Warszawa
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R - JAK RADZIĆ SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH?

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym omówienie zmian w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych  – uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych.  Zobacz więcej

2016-09-01
Wrocław
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z 22 CZERWCA 2016 R - 2 DNI

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w systemie zamówień publicznych w 2016 roku w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku. Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.  Zobacz więcej

2016-09-05
Katowice
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2016

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania.  Zobacz więcej

2016-09-06
Wrocław
ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R - SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI)

UWAGA! 22 czerwca 2016 r. Sejm, przyjmując część poprawek Senatu, uchwalił obszerną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych mającą na celu implementację do polskiego prawa zapisów nowych dyrektyw (2014/24/UE i 2014/25/UE).
 Zobacz więcej

2016-09-06
Katowice
WYDATKI STRUKTURALNE W SEKTORZE PUBLICZNYM W ROKU 2016

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych w zakresie wydatków strukturalnych poprzez wyjaśnienie wątpliwości dotyczących klasyfikowania poszczególnych wydatków jako wydatki strukturalne, prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz składania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. Udział w szkoleniu ułatwi właściwe prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych w 2016 roku i złożenie sprawozdania rocznego.  Zobacz więcej

2016-09-06
Poznań
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z 22 CZERWCA 2016 R - 2 DNI

UWAGA! 22 czerwca 2016 r. Sejm, przyjmując część poprawek Senatu, uchwalił obszerną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych mającą na celu implementację do polskiego prawa zapisów nowych dyrektyw (2014/24/UE i 2014/25/UE).  Zobacz więcej

2016-09-07
Poznań
WYDATKI STRUKTURALNE W SEKTORZE PUBLICZNYM W ROKU 2016

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych w zakresie wydatków strukturalnych poprzez wyjaśnienie wątpliwości dotyczących klasyfikowania poszczególnych wydatków jako wydatki strukturalne, prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz składania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. Udział w szkoleniu ułatwi właściwe prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych w 2016 roku i złożenie sprawozdania rocznego.  Zobacz więcej

2016-09-08
Wrocław
JAK WYGRYWAĆ PRZETARGI - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R - SZKOLENIE DLA WYKONAWCÓW I DOSTAWCÓW

UWAGA! 22 czerwca 2016 r. Sejm, przyjmując część poprawek Senatu, uchwalił obszerną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych mającą na celu implementację do polskiego prawa zapisów nowych dyrektyw (2014/24/UE i 2014/25/UE).  Zobacz więcej

2016-09-08
Wrocław
WYDATKI STRUKTURALNE W SEKTORZE PUBLICZNYM W ROKU 2016

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych w zakresie wydatków strukturalnych poprzez wyjaśnienie wątpliwości dotyczących klasyfikowania poszczególnych wydatków jako wydatki strukturalne, prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz składania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. Udział w szkoleniu ułatwi właściwe prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych w 2016 roku i złożenie sprawozdania rocznego.  Zobacz więcej

2016-09-09
Wrocław
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2016

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania  Zobacz więcej

2016-09-09
Warszawa
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH UNIJNYCH NOWEJ PERPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020

Celem szkolenia jest praktyczna pomoc uczestnikom w realizacji wydatków w społecznych i inwestycyjnych projektach dofinansowanych ze środków unijnych zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków. Uczestnicy zdobędą lub poszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie legalnej i oszczędnej realizacji projektów, co zminimalizuje ryzyko uznania wydatków projektowych za niekwalifikowane z powodu błędów beneficjentów dofinansowania.  Zobacz więcej

2016-09-12
Warszawa
BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w ocenie i poprawie systemu kontroli zarządczej stosowanego w reprezentowanych przez nich jednostkach w świetle wyników kontroli realizacji kontroli zarządczej przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli,Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz inne organy.
 Zobacz więcej

2016-09-13
Katowice
ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 R - SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI)

Celem szkolenia jest w przypadku zamawiających przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane od określenia potrzeb do zawarcia umowy, a w przypadku wykonawców, zapoznanie ich z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady błędów z wyników kontroli.