Finanse publiczne

Temat szkolenia

ABC finansów publicznych
  2018-05-10

Miejsce i termin szkolenia

Hotel Angelo **** ul. Sokolska 24, KATOWICE (Centrum)
Termin: 10 - 11.05.2018 r. Godziny: 10:00 - 16:00

sala_1  sala_2  sala_4

Adresaci szkolenia

Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych uczestniczący w realizacji gospodarki finansowej, radni organów stanowiących, urzędnicy uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, osoby w trakcie służby przygotowawczej oraz inni rozpoczynający pracę w sektorze publicznym , wszyscy zainteresowani zasadami prowadzenia publicznej gospodarki finansowej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie całego systemu finansów publicznych w Polsce, niezbędnej dla uczestniczenia w prowadzeniu legalnej, efektywnej i skutecznej gospodarki finansowej. Usystematyzowana i przejrzysta prezentacja „w pigułce” skomplikowanej problematyki ułatwi także zdanie egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej oraz w służbie przygotowawczej. Dla pracowników już realizujących gospodarkę finansową w jednostce lub odpowiedzialnych za nią szkolenie będzie okazją do wyjaśnienia posiadanych wątpliwości .

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz mindmapping, akty prawne, orzecznictwo komisji orzekających, dyskusja, przykładowe testy. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych. Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Prowadzi szkolenia z  zakresu finansów publicznych od 2007 r. ( m.in. budżet zadaniowy, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dotacje).  Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Program szkolenia

1. Pojęcie finansów publicznych:

   - środki publiczne w dyspozycji podmiotów publicznych (jednostek samorządu terytorialnego, państwa oraz organizacji międzynarodowych)

   - publiczna gospodarka finansowa: gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych

   - prawo finansowe jako zasady publicznej gospodarki finansowej

2. Źródła prawa finansowego oraz przedmiot regulacji w zakresie pozyskiwaniu danin publicznych i pozostałych dochodów publicznych oraz wydatkowania
    środków publicznych.

3. Sektor finansów publicznych:

   - jednostki sektora finansów publicznych (j.s.f.p.)

   - jednostki sektora publicznego, a nienależące do  j.s.f.p., np. NBP i jego rola

   - podstawowe wartości makroekonomiczne (państwowy dług publiczny, nadwyżka i deficyt budżetowy, produkt krajowy brutto)

4. Formy organizacyjno-prawne j.s.f.p.

   - jednostki budżetowe,

   - samorządowe zakłady budżetowe,

   - instytucje gospodarki budżetowej

   - agencje wykonawcze,

   - państwowe fundusze celowe,

   - państwowe i samorządowe osoby prawne,

   - formy powiązania poszczególnych j.s.f.p. z właściwym budżetem

5. Pojęcie i rodzaje środków publicznych.

   - rodzaje dochodów i przychodów budżetowych

   - rodzaje wydatków i rozchodów budżetowych

   - przychody i koszty j.s.f.p.

6. Wydatki publiczne.

   - ekonomiczne grupy wydatków

   - wydatki bieżące i majątkowe

   - subwencja ogólna

   - dotacje (podmiotowe, przedmiotowe, celowe )

   - dofinansowanie ze źródeł zagranicznych

7. Plan finansowy jako podstawa prowadzenia gospodarki finansowej.

   - budżet państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego (forma prawna, cechy i struktura budżetu, roczność a wydatki niewygasające, jednostronna
     dyrektywność po stronie wydatkowej)

   - procedura projektowania, uchwalania, wykonywania i kontroli wykonania budżetu

   - klasyfikacja budżetowa (części, działy, rozdziały i paragrafy)

   - wieloletnie plany finansowe na poziomie państwa oraz JST

   - plan finansowy jednostki budżetowej: projektowanie, zatwierdzanie, przyjmowanie, wykonywanie, zmiany i sprawozdawczość

   - inne plany finansowe

   - plan finansowy jako upoważnienie do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków

8. Budżet zadaniowy jako plan finansowy w układzie zadaniowym.

   - element nowego zarządzania w sektorze publicznym

   - układ zadaniowy j.s.f.p. reprezentowanych na szkoleniu

9. Finanse publiczne Unii Europejskiej.

   - wieloletnia perspektywa finansowa 2014-2020

   - roczny budżet UE (źródła dochodów i podstawowe wielkości, w tym składka Polski)

   - wydatki na politykę spójności i konkurencyjności, wspólną politykę rolną oraz pozostałe grupy wydatków

   - fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),  Fundusz Spójności oraz wspólnotowe instrumenty finansowe

10. Zasady gospodarki budżetowej określone w ustawie o finansach publicznych.

   - upoważnienie do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków publicznych

   - zasady dokonywania wydatków publicznych (legalność, planowość, celowość, efektywność, skuteczność, terminowość  i uprzedniość umów

   - równy dostęp do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych (zlecanie zadań publicznym organizacjom pozarządowym, wybór wykonawcy
     zamówienia publicznego)

   - umowa jako podstawa powierzenia (finansowania lub wsparcia) realizacji zadania lub udzielenia zamówienia publicznego

11. Kontrola gospodarki finansowej

   - kontrola wewnętrzna (cele i zakres kontroli zarządczej, kontrola finansowa )

   - kontrola zewnętrzna (Najwyższa Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa, dysponenci środków)

   - audyt wewnętrzny

12. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

   - zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

   - najistotniejsze zmiany wprowadzone w 2017 w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

   - obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych

   - kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania

   - postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

13. System podatkowy w Polsce.

   - pojęcie i struktura podatku

   - rodzaje podatków (m.in. bezpośrednie i pośrednie, państwowe i samorządowe)

   - pozostałe daniny publiczne w Polsce (opłaty, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)

14. Inne zagadnienia zgłoszone przez uczestników.

Cena szkolenia

1100 zł - cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 26.04.2018 r.
1140 zł - cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 27.04.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

  • komplet materiałów szkoleniowych,
  • certyfikaty dla uczestników,
  • przerwy kawowe, obiad,
  • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Formularz zgłoszenia na szkolenie

ABC finansów publicznych

2018-05-10    KATOWICE


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu

Nasi Klienci

Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji