Prawo pracy

Temat szkolenia

Delegacje krajowe i zagraniczne
  2018-05-10

Miejsce i termin szkolenia

Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM)
Termin: 10.05.2018 r. Godziny: 10:00 - 16:00

sala_1  sala_2  andante_1

Adresaci szkolenia

Specjaliści wydziałów kadr i szkoleń.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie wyczerpująco problematyki podróży służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad naliczania świadczeń należnych z tego tytułu pracownikom.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie wyjazdy można kwalifikować jako podróże służbowe, a jakie takimi podróżami nie są i tym samym nie można w związku z nimi wypłacać świadczeń delegacyjnych.  Udział w szkoleniu rozwieje wątpliwości dotyczące bardzo istotnej i trudnej tematyki, jaką jest rozliczanie czasu pracy podczas delegacji. Duży nacisk położony zostanie na kwestię świadczeń delegacyjnych. Przeanalizowane zostanie samo polecenie wyjazdu służbowego i konsekwencje - w wielu przypadkach nie brane pod uwagę przez zlecających wyjazd - wprowadzania do nich określonych zapisów.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady z praktyki. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert w zakresie prawie pracy. Wykładowca licznych szkoleń (przeprowadził ponad 3.000 godzin). Współpracuje z  Wydawnictwem C. H. Beck, Grupą Wydawniczą Infor, publikował m.in. dla Gazety Prawnej, Monitora Księgowego, Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwisu Prawno-Pracowniczego. Autor ok. 30 książek i ponad 1500 artykułów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa Unii Europejskiej. m.in.:

 • "Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Ustawa o pracownikach samorządowych", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Umowy o pracę. Umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Zatrudnianie w samorządzie - powołanie, wybór, umowa o pracę", Wyd. C. H. Beck 2015 r.,
 • Terminy w prawie pracy", Wyd. C. H. Beck 2011 r. (współautor),
 • "Świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie", Wyd. C. H. Beck 2010 r.,
 • "Umowa zlecenia w zatrudnieniu", Wyd. C. H. Beck 2009 r.

Program szkolenia

1. Pojęcie podróży służbowej.

2. Określenie miejsca pracy – pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu, pracownicy mobilni, konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy.

3. Odrębna definicja podróży służbowej kierowców i konsekwencje jej wprowadzenia.

4. Obowiązek udania się w delegację, sytuacja, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników.

5. Treść polecenia wyjazdu w podróż służbową.

6. Wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych – m. in. dokumentowanie poniesionych kosztów, wprowadzenie w nowym rozporządzeniu przykładowego katalogu „dodatkowych wydatków” i tego konsekwencje. 

7. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych.

 • diety
 • koszty przejazdu (w tym problem płatnych autostrad i parkingów)
 • ryczałty na jazdy lokalne
 • noclegi
 • inne wydatki

8. Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej.

 • diety,
 • koszty przejazdów miejscowych i dojazdów,
 • noclegi
 • inne wydatki

9. „Podróże służbowe” osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – rozliczenia, korzystne regulacje umowne:

 • obowiązek zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem umowy a świadczenia z tytułu podróży
 • zapisy umowne wskazujące na wypłatę świadczeń,
 • zwolnienia podatkowe i ubezpieczeniowe – w praktyce szerszy zakres zwolnienia podatkowego niż w przypadku pracowników

10. Czas pracy w delegacji.

 • część delegacji zaliczana do czasu pracy
 • część delegacji niezaliczana do czasu pracy
 • nadgodziny,
 • okresy minimalnego wypoczynku
 • korzystne dla pracodawcy regulacje regulaminu pracy.

Cena szkolenia

550 zł - cena szkolenia obowiązująca przy zgłoszeniu do dnia 26.04.2018 r.
590 zł - cena szkolenia obowiązująca przy zgłoszeniu od dnia 27.04.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Delegacje krajowe i zagraniczne

2018-05-10    POZNAŃ


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu

Nasi Klienci

Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji