Finanse publiczne

Temat szkolenia

Dotacje ze środków publicznych w 2018 roku - udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania - warsztaty (2 dni)
  2018-10-09
   KRAKÓW

Miejsce i termin szkolenia

Kraków (Centrum), Best Western Premier Kraków Hotel, ul. Opolska 14a
Termin: 9-10.10.2018 r. Godziny: 10:00 - 16:00

Adresaci szkolenia

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli, a także przedstawiciele jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, ubiegających się o dotacje lub korzystających z dotacji.

Cel szkolenia

Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu prawa dotacyjnego, poprawa umiejętności finansowej i merytorycznej analizy wniosków o dotację oraz składanych sprawozdań. Aktywny udział w szkoleniu zmniejszy ryzyko popełnienia błędów przy udzielaniu dotacji, wykorzystywaniu, rozliczaniu i przyjęciu sprawozdania z dofinansowanego zadania publicznego.

Metoda

Wykład w oparciu o przepisy, warsztaty - analiza istotnych przesłanek udzielania dotacji, kręgu uprawnionych dotacjobiorców oraz trybu finansowania, case study w oparciu o wyniki kontroli udzielania dotacji

Wykładowca

Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych. Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Prowadzi szkolenia z  zakresu finansów publicznych od 2007 r. ( m.in. budżet zadaniowy, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dotacje).  Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Program szkolenia

1. Prawne podstawy udzielania i rozliczania dotacji:

a)  definicja i rodzaje dotacji określone w ustawie o finansach publicznych,

b)  charakter prawny dotacji udzielonej z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z państwowego funduszu celowego,

c)  dotacje udzielane na podstawie poszczególnych ustaw – przegląd rozwiązań i najnowszych zmian dotyczących m.in. dotacji dla organizacji pozarządowych, dotacji oświatowych oraz zadań zlecanych samorządom,

d)  dotacja jako zaliczka a dopuszczalność refundacji,

e)  rozporządzenia wykonawcze dotyczące m.in. dotacji podmiotowych, przedmiotowych, finansowania inwestycji,

f)   specyfika dotacji celowych na współfinansowanie projektów unijnych.

     2. Zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji:

a) podmioty uprawnione i ich reprezentacja zgodna z prawem i właściwym rejestrem a dotacje pobrane nienależnie,

b) zakres czasowy i merytoryczny dofinansowywanych działań (przeznaczenie dotacji),

c) terminy i formy wykorzystania dotacji,

d) planowane produkty i rezultaty dotowanych działań,

e) wkład własny dotacjobiorców (finansowy, osobowy i rzeczowy) oraz pozostałe źródła finansowania,

f) limity dofinansowania a dotacja pobrana w nadmiernej wysokości,

g) kwota dotacji a harmonogram realizacji zadania,

h) kryteria oceny wniosków.

     3. Rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym:

a) termin i forma złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego,

b) zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji sprawozdań z realizacji zadania publicznego,

c)  obowiązek zatwierdzenia przez dysponenta środków publicznych przedstawionego rozliczenia w zakresie rzeczowym i finansowym - termin i forma,

d)  kontrola realizacji zadania publicznego zgodnie z zasadami kontroli w administracji rządowej.

     4. Dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi:

a) rozróżnienie dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

b) termin i forma ustalenia kwot dotacji podlegających zwrotowi oraz zasady naliczania odsetek,

c) możliwość i zasady stosowania ulg w spłacie dotacji podlegających zwrotowi,

d) dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Ordynacji podatkowej,

            e) przymusowa egzekucja kwot dotacji podlegających zwrotowi.

     5. Wyłączenia z udzielenia dotacji w formie współfinansowania krajowego -  podmioty wykluczone z możliwości dofinansowania projektów środkami unijnymi i krajowymi na podst. art. 207 ustawy o finansach publicznych oraz przesłanki wykluczenia

     6. Konstruowanie umów o dotację (warsztaty)

a) elementy niezbędne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących

b) zasady wynikające z wytycznych dotyczących dotacji celowych na współfinansowanie krajowe projektów dofinansowanych ze środków unijnych,

c) elementy dodatkowe ułatwiające realizację i rozliczenie zadania,

d) analiza przykładowych umów i postanowień umownych.

      7. Najczęstsze błędy przy udzielaniu, przekazywaniu i rozliczaniu dotacji - analiza orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wystąpień pokontrolnych NIK i RIO:

a) przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji,

b) niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji,

c) nieustalenie kwoty dotacji do zwrotu w prawidłowej wysokości,

d) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację,

e) nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji,

f)  niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości,

g) naruszenia dotyczące dotacji celowych na współfinansowanie krajowe projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Cena szkolenia

1100 zł - cena szkolenia obowiązująca przy zgłoszeniu do dnia 25.09.2018 r.
1140 zł - cena szkolenia obowiązująca przy zgłoszeniu od dnia 26.09.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Dotacje ze środków publicznych w 2018 roku - udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania - warsztaty (2 dni)

Termin i miejsce szkolenia:     2018-10-09    KRAKÓW


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu

Nasi Klienci

Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji