Zamówienia publiczne

Temat szkolenia

Elektronizacja zamówień publicznych
  2018-05-15

Miejsce i termin szkolenia

Hotel Angelo **** ul. Sokolska 24, KATOWICE (Centrum)
Termin: 15.05.2018 r. Godziny: 10:00 - 16:00

sala_1  sala_2  sala_4

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla kierowników jednostek, pracowników wydziałów zamówień publicznych i audytu oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie z aktualnymi regulacjami dotyczącymi elektronizacji zamówień publicznych. Zarówno zamawiający jak też wykonawcy zadają sobie pytanie jak przygotować się do wdrożenia nowych zasad komunikacji elektronicznej, która wejdzie w życie od 18.10.2018, a w przypadku JEDZ już od 18.04.2018. Na szkoleniu zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia: formy elektroniczne w Pzp, podpis kwalifikowany, projekt Platforma e – Zamówienia.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną.

Wykładowca

Adwokat, ekspert ds. zamówień publicznych i środków europejskich, wykładowca akademicki (m.in. Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych na UW, SGGW, prowadzi zajęcia z prawa zamówień publicznych dla grup studentów studiów dziennych na UW). Doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom na każdym etapie postępowania; przygotowuje opinie prawne, SIWZ i odwołania; reprezentuje klientów przed KIO i sądami powszechnymi. Autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, w tym publikacji dotyczących nowelizacji ustawy pzp; ekspert portalu poświęconego zamówieniom publicznym prowadzonego przez Wolters Kluwer.

Łącząc doświadczenie dydaktyczne z praktycznymi umiejętnościami nabywanymi przy stosowaniu przepisów realizuje szkolenia oparte na autorskiej metodzie „Poznaj, Skomentuj, Zastosuj”, dzięki której uczestnicy zdobywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do jej wykorzystania.

Program szkolenia

 1. Postawy prawne stosowania komunikacji elektronicznej – uporządkowanie źródeł prawa
 • Przepisy europejskie
  • Ramy prawne (m.in. Rozporządzenie eIDAS, Dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE)
  • Przykłady rozwiązań innych państw UE
 • Przepisy polskie
  • Ustawa Prawo zamówień publicznych
  • Kodeks cywilny
  • Przepisy ustaw szczególnych i rozporządzeń wykonawczych ‘
  • Krajowe Ramy Interoperacyjności
 • Terminy wprowadzenia poszczególnych wymogów

 

      2. Zastosowanie form elektronicznych w PZP już od dziś

 • Aukcja elektroniczna
 • Licytacja elektroniczna
 • Centralny zamawiający
 • Elektronizacja JEDZ (18.04.2018)

 

     3. Pisemność i forma elektroniczna

 • Pisemność postępowania – obecnie i w przyszłości
 • Definicja środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego
 • Forma pisemna a forma dokumentowa
 • Forma elektroniczna zrównana z pisemną – dopuszczalność i wymogi
 • Elektroniczna forma pełnomocnictw
 • Fax i e-mail w dobie elektronizacji
 • Forma dokumentów (informacje z KRS, CEIDG, KRK, ZUS, US itp.)

 

      4. Podpis kwalifikowany

 • Definicja podpisu,
 • Rodzaje, formaty i typy podpisu elektronicznego,
 • Podpis elektroniczny w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
 • Bezpieczny podpis elektroniczny a ePUAP, zewnętrzny znacznik czasu, szyfrowanie

 

     5. Wpływ elektronizacji na proces udzielania zamówień

 • Przygotowanie postępowania (szacowanie wartości i przygotowanie dokumentacji)
 • Wszczęcie postępowania (ogłoszenie i SIWZ)
 • Wyjaśnianie i uzupełnianie ofert
 • Badanie i ocena ofert
 • Udostępnianie protokołu postępowania i ofert (problem tajemnicy przedsiębiorstwa, zasady przechowywania i udostępnianie dokumentów elektronicznych);
 • E-faktury w zamówieniach publicznych

 

      6. Projekt Platforma e-Zamówienia

 • Centralne Repozytorium Danych Biuletyn Zamówień Publicznych,
 • Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence),
 • aukcje i licytacje elektroniczne,
 • eSender,
 • moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia
 •  Wymagania formalne dla Platformy e-Usług

 

Cena szkolenia

550 zł - cena szkolenia obowiązująca przy zgłoszeniu do dnia 1.05.2018 r.
590 zł - cena szkolenia obowiązująca przy zgłoszeniu od dnia 2.05.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Elektronizacja zamówień publicznych

2018-05-15    Katowice


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu

Nasi Klienci

Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji