Szkolenia miękkie

Temat szkolenia

Etyka i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
  2018-04-20
   WARSZAWA

Miejsce i termin szkolenia

Hotel Mercure Grand, ul. Krucza 28, WARSZAWA (Centrum)
Termin: 20.04.2018 r. Godziny: 10:00 - 16:00 

sala g bufet sala f

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności podejmowania etycznych decyzji w kwestiach wątpliwych oraz przeciwdziałania korupcji w instytucji publicznej.

Metoda

Wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja.

Wykładowca

Ekspert w dziedzinie etyki, wykładowca, magister psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.Tworzyła programy i nadzorowała projekty edukacyjne dla urzędników państwowych z Polski, krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Afganistanu, prowadzonymi z ramienia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, również we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Doradca w Fundacji Otwarty Dialog, do spraw etyki w organizacji, wdrażania systemów wspierania wartości organizacyjnych, tworzenia i facylitowania etosu pracowniczego, przeciwdziałania korupcji; diagnozowanie stanu organizacji, proponowanie rozwiązań, ewaluacja wyników. Przeprowadziła szkolenia m. in. z tematów:

 • Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów
 • Infrastuktura etyczna w urzędzie
 • Zarządzanie przez wartości
 • Przeciwdziałanie konfliktowi interesów, korupcji, i zwalczanie nadużyć finansowych w administracji publicznej”

Program szkolenia

1. Przyczyny zachowań niezgodnych z etyką urzędniczą. Kiedy i dlaczego uczciwi ludzie kradną?

 • konflikt motywu wartości z motywem korzyści własnej,
 • sytuacja wyboru między korzyścią własną a wartościami służby cywilnej w pracy urzędnika państwowego,
 • usprawiedliwienia społecznie uzgadniane jako metoda uzyskania przyzwolenia społecznego na czyny nieetyczne

2. Etyka pracownicza w administracji państwowej. Specyfika sytuacji pracowników urzędu.

 • Przykłady sytuacji mogących prowadzić do naruszania zasady etyki urzędniczej – specyficzne przypadki np. audyty, kontrole, przestrzeganie regulaminu pracy, kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym,  problematyka relacji przełożony – podwładny.
 • Omówienie sytuacji trudnych – praca na przykładach uczestników.

3. Granice wdzięczności” - zwyczaje, przyzwolenie społeczne a prawo.

 • Połączenie metod systemowych z wiedzą o zjawiskach społecznych: elementy przepisów antykorupcyjnych do wykorzystania w praktyce urzędniczej
 • Algorytm postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem korupcji
 • Konflikt interesów – jak rozpoznawać i zapobiegać konfliktowi interesów w administracji.
4. Propozycje rozwiązań doraźnych i systemowych. Wewnętrzne polityki antykorupcyjne urzędu.
 • Kontrola – metody i skutki; bezkarność a nadmierna kontrola – jak znaleźć złoty środek?
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych: system wsparcia istniejący w instytucji i jak z niego korzystać.
 • Omówienie wewnętrznych polityk antykorupcyjnych urzędu.
 • Budowanie etycznej kultury organizacyjnej w instytucji.

Cena szkolenia

550 zł - cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 6.04.2018 r.
590 zł - cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 7.04.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad. 

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Etyka i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

2018-04-20    WARSZAWA


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu

Nasi Klienci

Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji