Zamówienia publiczne

Temat szkolenia

Jak wygrywać przetargi? - zamówienia publiczne z uwzględnieniem elektronizacji w 2018 r.
  2018-05-10

Miejsce i termin szkolenia

Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM)
Termin: 10.05.2018 r. Godziny: 9:00 - 16:00

sala_1  sala_2  andante_1

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla wykonawców i dostawców ubiegających się o zamówienia publiczne, pracowników działów sprzedaży przygotowujących oferty do przetargów, innych osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

Cel szkolenia

18 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie regulacje, które zobowiązują wykonawców do składania formularza JEDZ w formie elektronicznej.
Na szkoleniu Jak wygrywać przetargi? Zamówienia publiczne dla wykonawców zostaną omówione aspekty praktyczne elektronizacji zamówień publicznych.
Dowiecie się Państwo m.in.:

 • jak przygotować najkorzystniejszą ofertę i nie popełnić błędu,
 • w jakim zakresie wykonawca może posłużyć się potencjałem innych podmiotów
 • kiedy można uzupełnić dokumenty, czy nie jest to zmiana  treści oferty
 • kiedy zamawiający może zatrzymać wadium,
 • kiedy zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania
 • jak sprawdzić czy zamawiający nie faworyzuje innej firmy,
 • kiedy następuje odrzucenie oferty
 • kiedy można się odwołać i złożyć skargę.

Metoda

Interaktywny wykład w oparciu o liczne przykłady z praktyki (prezentacja multimedialna), ćwiczenia praktyczne rozpatrujące różne przypadki występujące przy startowaniu w przetargach oraz wyjaśniające najbardziej kontrowersyjne zagadnienia. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r.

 Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

 Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".

Program szkolenia

1. Procedury udzielania zamówień publicznych: uproszczona, podstawowa i zaostrzona.

2. Zasady udzielania zamówień:

 • zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, proporcjonalność, przejrzystość,
 • bezstronność i obiektywizm zamawiającego,
 • jawność,
 • pisemność, w tym:
  • formy komunikacji w okresie przejściowym,
  • elektronizacja zamówień publicznych - nowość,
 • prowadzenie postępowania w języku polskim,
 • traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe.

3. Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum):

 • warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie:
  • klauzule społeczne,
  • wykorzystanie potencjału innego podmiotu, obowiązek realizowania zamówienia przez inny podmiot,
  • maksymalny poziom obrotu, jakiego można żądać od wykonawcy,
  • jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
  • weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
  • wymaganie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia,
 • uzupełnianie dokumentów,
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania - przyczyny i dokumentowanie wykluczenia, w tym tzw. procedura self-cleaning,
 • wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym specjalne warunki udziału w postępowaniu dla konsorcjów.

4.Opis przedmiotu zamówienia – kiedy wykonawca może go zakwestionować?

 • obowiązek publikowania planu zamówień publicznych przez zamawiających z sektora finansów publicznych,
 • opis przedmiotu zamówienia, w tym opis wskazujący na konkretny produkt, brak definicji ofert równoważnych, obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane.

5.Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • udostępnianie i przekazywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
 • terminy składania ofert,
 • wadium.

6. Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty:

 • definicja oferty, treść oferty,
 • termin złożenia oferty,
 • termin związania ofertą,
 • otwarcie ofert,
 • poprawianie omyłek w ofertach,
 • odrzucenie oferty,
 • rażąco niska cena,
 • kryteria oceny ofert, w tym:
  • przykładowe kryteria,
  • istotne ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych,
  • pojęcie kosztów cyklu życia,
 • zawiadomienie o wyniku postępowania,
 • unieważnienie postępowania,
 • zawarcie umowy.

7.Umowy o zamówienia publiczne, kiedy można dokonać zmiany w umowie:

 • zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy,
 • zmiany umowy,
  • dopuszczalna zmiana wykonawcy,
  • zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego,
  • zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy,
  • definicja zmiany istotnej,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

8.Środki ochrony prawnej – kiedy można kwestionować działania zamawiającego:

 • odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
  • podmioty uprawnione do wnoszenia,
  • zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania,
  • dopuszczalność odwołań dla zamówień o niższych wartościach, w tym na tzw. usługi społeczne,
 • skarga do sądu:
  • podmioty uprawnione do wnoszenia,
  • wysokość opłaty.

Cena szkolenia

550 zł - cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 26.04.2018 r.
590 zł - cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 27.04.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Jak wygrywać przetargi? - zamówienia publiczne z uwzględnieniem elektronizacji w 2018 r.

2018-05-10    POZNAŃ


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu

Nasi Klienci

Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji