Zamówienia publiczne

Temat szkolenia

Kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji w 2018 r.
  2018-04-06
   WARSZAWA

Miejsce i termin szkolenia

Hotel Mercure Grand, ul. Krucza 28, WARSZAWA (Centrum)
Termin: 6.04.2018 r. Godziny: 10:00 - 16:00 

sala g bufet sala f

Adresaci szkolenia

 • audytorzy/kontrolerzy oraz koordynatorzy projektów unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • pracownicy działów zamówień publicznych,
 • kadra kierownicza w jednostkach sektora finansów publicznych odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie.

UWAGA! 18 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie regulacje, które zobowiązują wykonawców do składania formularza JEDZ w formie elektronicznej.

Metoda

Wykład prowadzony w oparciu o liczne przykłady z wyników kontroli (UZP, NIK, RIO) i orzecznictwa. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r.

 Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

 Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".

Program szkolenia

1. Elektronizacja zamówień publicznych:

 • regulacje zawarte w ustawie, które znajdą zastosowanie od 18.10.2018 r.,
 • rozporządzenie z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych,
 • wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie JEDZ od 18.04.2018 r.,
 • informacje Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji na temat Platformy e-Zamówienia,
 • Platforma e-Zamówienia a Portal e-Usług w procesie udzielania zamówień publicznych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 • opis wskazujący na konkretny produkt,
 • opis poprzez wskazanie znaków towarowych,
 • definiowanie równoważności ofert przez zamawiającego,
 • wymaganie zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane,
 • podział zamówienia na części – uzasadnienie niedopuszczenia składania ofert częściowych.

3. Szacowanie wartości zamówienia, w tym dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia:

 • plan postępowań o zamówienia publiczne,
 • podział zamówienia na części skutkujący ominięciem ustawy,
 • praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia,
 • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
 • problem zamówienia nieplanowanego - czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia.

4. Formułowanie kryteriów oceny ofert:

 • niedookreślone,
 • podmiotowe,
 • dyskryminujące kryteria,
 • związanie kryterium z przedmiotem zamówienia.

5. Określanie warunków udziału w postępowaniu:

 • związanie warunku z przedmiotem zamówienia i jego proporcjonalność do przedmiotu zamówienia,
 • warunek utrudniający uczciwą konkurencję, w tym warunek odnoszący się do źródła finansowania wcześniejszego zamówienia, warunek ograniczający możliwość wykazania doświadczenia u określonych zamawiających,
 • warunek niejednoznaczny,
 • wadliwe warunki stawiane konsorcjum.

6. Żądanie dokumentów od wykonawców:

 • żądanie dokumentów od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w tym problem aktualności dokumentów,
 • formułowanie katalogu dokumentów niezgodnie z treścią rozporządzenia,
 • żądanie od wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do prowadzenia postępowania, 
  w szczególności w sytuacji braku sprecyzowania warunku udziału w postępowaniu,
 • nadmierne żądania w odniesieniu do konsorcjum.

7. Wybór trybu postępowania:

 • negocjacje bez ogłoszenia ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia,
 • zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście, w tym określenie obszaru monopolu wykonawcy, zamówienie z wolnej ręki na zmiany w dokumentacji projektowej, na nadzór autorski, środki dowodowe dla wykazania monopolu, pojęcie rozsądnego rozwiązania alternatywnego,
 • zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym ze względu na możliwość utraty dotacji, unieważnienie postępowania jako nieprzewidywalna okoliczność,  brak konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia,
 • zamówienie z wolnej ręki ze względu na unieważnione postępowanie – problem istotnej zmiany pierwotnych warunków zamówienia,
 • zamówienia in-house w świetle opinii UZP i orzecznictwa,
 • przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę.

8. Ogłoszenie o zamówieniu:

 • braki w treści ogłoszenia,
 • niezgodność ogłoszeń,
 • zmiana ogłoszenia.

9. Uzupełnianie dokumentów:

 • zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów,
 • niedopuszczalne wezwanie do uzupełnienia dokumentów,
 • uzupełnienie dokumentów a zmiana oferty,
 • katalog uzupełnianych dokumentów,
 • treść wezwania do uzupełnienia,
 • uzupełnienie JEDZ,
 • aktualność uzupełnionych dokumentów.

10. Wykluczanie wykonawców z postępowania:

 • nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 • procedura samooczyszczenia.

11. Odrzucenie oferty:

 • niezgodność z ustawą,
 • niezgodność treści oferty z treścią siwz,
 • rażąco niska cena,
 • wykonawca niezaproszony do składania ofert,
 • błąd w obliczeniu ceny,
 • brak zgody na poprawienie omyłki w ofercie,
 • nie wniesienie wadium.

12. Inne naruszenia przepisów:

 • zakres świadczenia wykonawcy - czy umowa może być zawarta na innych warunkach niż wynikające z siwz i oferty,
 • niezastosowanie ustawy do zamówienia,
 • niewyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu,
 • nieprzedłużenie terminu składania ofert mimo wymagającej tego zmiany w siwz,
 • zaniechanie poprawienia omyłek w ofertach,
 • wadliwe zmiany umów.

Cena szkolenia

490 zł - cena szkolenia obowiązująca przy zgłoszeniu do dnia 23.03.2018 r.
550 zł - cena szkolenia obowiązująca przy zgłoszeniu od dnia 24.03.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji w 2018 r.

2018-04-06    WARSZAWA


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu

Nasi Klienci

Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji