Zamówienia publiczne

Temat szkolenia

Prawo zamówień publicznych dla członków komisji przetargowej z uwzględnieniem elektronizacji
  2018-05-18
   WARSZAWA

Miejsce i termin szkolenia

Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, WARSZAWA (Centrum)
Termin: 18.05.2018 r. Godziny: 10:00 - 16:00 

sala g bufet sala f

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla członków komisji przetargowej.

Cel szkolenia

Przedstawienie, na licznych przykładach z praktyki, zadań członków komisji przetargowej - pracowników zamawiającego w procesie planowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Efektem szkolenia ma być uniknięcie przez uczestników błędów jakie przytrafiły się innym zamawiającym.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, która uwzględnia m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP, Najwyższej Izby Kontroli, interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r.

 Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

 Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".

Program szkolenia

1. Elektronizacja zamówień publicznych:

 • regulacje zawarte w ustawie, które znajdą zastosowanie od 18.10.2018 r.,
 • rozporządzenie z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych,
 • wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie JEDZ od 18.04.2018 r.,
 • informacje Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji na temat Platformy e-Zamówienia,
 • Platforma e-Zamówienia a Portal e-Usług w procesie udzielania zamówień publicznych.

2. Komisja przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • powołanie i odwołanie komisji przetargowej,
 • biegły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • zadania komisji: ustawowe i przekazane przez kierownika zamawiającego,
 • regulamin pracy komisji przetargowej.

3. Opisywanie przedmiotu zamówienia, w tym:

 • opis wskazujący na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę, w tym przykłady z branży informatycznej, medycznej, motoryzacyjnej,
 • opis naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
 • opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, konsekwencje wadliwej definicji ofert równoważnych,
 • obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,
 • obowiązek określenia w protokole powodów niedokonania podziału zamówienia na części.

4. Planowanie zamówień i szacowanie wartości zamówienia, w tym:

 • plan postępowań o zamówienia publiczne,
 • praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia, wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,
 • czy zastosowanie art. 6a może prowadzić do wyłączenia części zamówienia spod rządów ustawy,
 • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
 • problem zamówienia nieplanowanego - czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,
 • jak ustalić wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania dla niektórych części zamówienia,
 • czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia.

5. Formułowanie kryteriów oceny ofert, w tym:

 • ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych, pojęcie kosztów cyklu życia,
 • związanie kryterium z przedmiotem zamówienia,
 • niedookreślony sposób oceny ofert,
 • dyskryminujące kryteria (faworyzujące konkretny produkt).

6. Określanie warunków podmiotowych, w tym:

 • proporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia,
 • warunek niejednoznaczny - czy można interpretować go przy pomocy opisu przedmiotu zamówienia,
 • warunek utrudniający uczciwą konkurencję, w tym warunek odnoszący się do źródła finansowania wcześniejszego zamówienia, warunek ograniczający możliwość wykazania doświadczenia u określonych zamawiających,
 • warunki stawiane konsorcjum.

7. Badanie i ocenie ofert, w tym:

 • badanie ofert pod względem zgodności z siwz i poprawianie omyłek w treści ofert,
 • rażąco niska cena.

8. Umowy o zamówienia publiczne, w tym:

 • okres na jaki można zawrzeć umowę,
 • zmiany umowy, w tym dopuszczalna zmiana wykonawcy, zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego, zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy, definicja zmiany istotnej.

9. Odpowiedzialność członka komisji przetargowej za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • odpowiedzialność karna.

Cena szkolenia

490 zł - cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 4.05.2018 r.
550 zł - cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 5.05.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe,obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Prawo zamówień publicznych dla członków komisji przetargowej z uwzględnieniem elektronizacji

2018-05-18    WARSZAWA


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu

Nasi Klienci

Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji