Szkolenia miękkie

Temat szkolenia

Zarządzanie zespołem w administracji. Kompendium umiejętności menedżerskich
  2018-04-19
   WARSZAWA

Miejsce i termin szkolenia

Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, WARSZAWA (Centrum)
Termin: 19 - 20.04.2018 r. Godziny: 10:00 - 16:00 

sala g bufet sala f

Cel szkolenia

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie kompetencji menadżerskich
 • Zapoznanie się z technikami rozwiązywania problemów w zarządzaniu
 • Doskonalenie umiejętności delegowania zadań
 • Zarządzanie zmianą i celami zespołu
 • Pozyskanie umiejętności zarządzania rozwojem zawodowym pracownika
 • Pozyskanie umiejętności zarządzania stanami emocjonalnymi
 • Zwiększenie motywacji pracowników
 • Osiągnięcie wyznaczonych KPI – celów operacyjnych i strategicznych.

Metoda

Program szkolenia realizowany będzie w formie warsztatowo – wykładowej.

Wykładowca

Psycholog, pedagog, trener, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem, zarządzania sobą w czasie, obsługi klienta oraz technik sprzedaży. Prowadzi szkolenia od 14 lat,  przeszkolił ponad 10 000 osób. Tworzy, koordynuje i prowadzi projekty szkoleniowe skierowane dla administracji publicznej , instytucji rządowych i pozarządowych oraz sektora prywatnego.

Realizował projekty szkoleniowe m.in. dla Bank PKO SA, Radio E-ska, BZWBK Warszawa, Polisa SA, Nordea Bank Polska SA, Ikea, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, urzędy miast, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Swoją wiedzę zdobywał na uczelniach polskich i zagranicznych. Obronił przewód doktorski w zakresie psychologii na Międzynarodowym Uniwersytecie Otwartym w Kijowie przy Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie, Wyższą Szkołę Psychologii przy Rosyjskiej Akademii Nauk, Akademię Humanistyczno Ekonomiczną w Łodzi, Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie i Oxford Cognitive Teraphy Centre, Studium Terapii Motywującej, Europejską Akademię Psychologii Integracyjnej, International Institute NLP@More.

Program szkolenia

Moduł 1. Menadżer jako przywódca

 • Priorytety strategiczne
 • Strategia firmy a cele przedstawiciela
 • Czym jest przywództwo w zarządzaniu zespołem?
 • Zasady, mechanizmy, proces przywództwa
 • Wartości i założenia przywództwa
 • Rodzaje przywództwa, kompetencje i cechy
 • Typologia przywódców
 • Zadania własne w przewodzeniu zespołem
 • Kluczowe umiejętności menedżera w dobie młodego pokolenia – pokolenia X i Y
 • Expose szefa

Moduł 2. Cykl życia i proces tworzenia się zespołu

 • Budowanie zespołu. Jak zmienić grupę w zespół?
 • Jak wytworzyć efekt synergii w zespole?
 • Cykl życia zespołu
 • Cykl pracy zespołowej
 • Jak wzmacniać zespół w realizacji projektów?
 • Sztuka motywującego delegowania zadań w oparciu o cele
 • Monitorowanie i wspieranie
 • Zarządzanie zmianą w zespole
 • Zarządzanie kryzysem w zespole
 • Zarządzanie różnorodnością w zespole

Moduł 3. Podsumowanie pierwszego dnia szkoleniowego

 • Wnioski i podsumowania dotyczące zmian w organizacji czasu pracy
 • Ustalenie kolejnych kroków do wprowadzenia zmian
 • Podsumowanie i zakończenie 
 • Przekaz informacji i komunikacja przywódcy
 • Aktywne słuchanie w procesie komunikacji
 • Komunikacja w grupie, wywieranie wpływu, budowanie autorytetu
 • Komunikacja bez przemocy Rosenberga
 • Metody i zasady przekazywania informacji zwrotnych
 • Rozmowa wspierająca
 • Rozmowa upominająca
 • Rozmowa dyscyplinująca
 • Rozmowa ukierunkowująca

Moduł 4. Automotywacja lidera i motywacja zespołu

 • Teoria motywacji
 • Proces budowania motywacji pracowników
 • Motywacja pozafinansowa
 • 10 technik automotywacji lidera
 • Zarządzanie stanami emocjonalnymi pracowników
 • Modelowanie właściwych zachowań
 • Okresowa ocena pracownika

Cena szkolenia

1100 zł - cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 5.04.2018 r.
1140 zł - cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 6.04.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • udział w 2 - dniowym szkoleniu,
 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad. 

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Zarządzanie zespołem w administracji. Kompendium umiejętności menedżerskich

2018-04-19    WARSZAWA


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu

Nasi Klienci

Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji