Prawo administracyjne

Temat szkolenia

Zmiany w procedurze administracyjnej. Postępowanie administracyjne i jego najnowsza nowelizacja.
  2018-04-26
   WARSZAWA

Miejsce i termin szkolenia

Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, WARSZAWA (Centrum)
Termin: 26 - 27.04.2018 r. Godziny: 10:00 - 16:00 

sala g bufet sala f

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie m.in. obowiązującej procedury administracyjnej, nowych zasad wymierzania kar administracyjnych, nowego środka zaskarżenia w postaci sprzeciwu od decyzji , a także zmianach w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Metoda

Wykład prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, prawa autorskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, adwokat, wspólnik w jednej z kancelarii prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej UW. Był przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, oraz w Biurze Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Pracował dla instytucji publicznych m.in. Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Teatru Polskiego w Warszawie, Urzędu m.st. Warszawy. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej (AIPPI).

Program szkolenia

I DZIEŃ

 1. Wprowadzenie do procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej oraz omówienie podstawowych zagadnień i pojęć niezbędnych do prawidłowego stosowania przepisów postępowania.
 2. Dlaczego znajomość zasada ogólnych ma takie znaczenie w prawidłowym stosowaniu procedury? Omówienie właściwego rozumienia zmian zasad dotychczas obowiązujących (pogłębiania zaufania obywateli do państwa, ugodowego rozstrzygania spraw, dwuinstancyjności, trwałości decyzji) oraz nowych zasad – rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony, pewności prawa, współdziałania organów, bezstronności/równego traktowania.
 3. Jak prawidłowo załatwić sprawę zgodnie z nowymi przepisami? Ponaglenie zastępuje zażalenie na bezczynność organu  - różnice i podobieństwa.
 4. Wpływ nowelizacji na doręczenia, w szczególności w zakresie tych dokonywanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – doręczenia na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu. Rozszerzenie stosowania zawiadomień przez obwieszczenie – uproszczenie zawiadomień w postępowaniach ze znaczną liczbą stron.
 5. Jak prawidłowo liczyć terminy? Zasady obliczania terminów po nowelizacji. Nowość w postaci terminów określonych w latach i nowe zasady traktowania soboty jako końca biegu terminu.
 6. Pozostawienie podania bez rozpoznania a odmowa wszczęcia postępowania. Różnice i najczęściej popełnianie błędy w stosowaniu przepisów. Nowe zasady pozostawienia bez rozpoznania wprowadzone nowelizacją.
 7. Rewolucja w postępowaniu dowodowym – poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentu przez upoważnionego pracownika organu, obowiązek wskazania stronie przez organ braków, rozstrzyganie wątpliwości co do okoliczności faktycznych na korzyść strony, mediator świadkiem,
 8. Korekta przepisów dotyczących decyzji spowodowanych nowelizacją, posiedzenie w trybie współdziałania, zasada związania decyzją wydaną w trybie milczącego załatwienia sprawy, skutki błędnego pouczenia, pouczenie także o wysokości opłaty lub wpisu.
 9. Zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczących ugody administracyjnej.
 10. Nowe uprawnienie do zrzeczenia się prawa do odwołania – rewolucja w procedurze odwoławczej? Nowe granice postępowania dowodowego przed organem drugiej instancji. Wykładnia przepisów organu II instancji wiążąca dla organu I instancji.
 11. Czy można wznowić postępowanie, stwierdzić nieważność lub uchylić decyzję w trybie milczącego załatwienia sprawy?
 12. Zmiany w przepisach dotyczących kosztów i opłat postępowania oraz upoważnień pracowników organu do załatwiania spraw.

II DZIEŃ

      1. Mediacja. Partnerska relacja między urzędem a obywatelem?

 • Charakter sprawy który pozwala na mediacje.
 • Dobrowolność, cele mediacji i jej uczestnicy.
 • Mediator, jego prawa i obowiązki.
 • Czas trwania mediacji.
 • Nieosiągnięcie celów mediacji.
 • Ustalenia dotyczące załatwienia sprawy.
 • Protokół mediacji.
 • Koszty mediacji.

     2. Milczące załatwienie sprawy.

 • Która sprawa może być załatwiona w sposób milczący?
 • Warunki milczącego załatwienia sprawy.
 • Milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda.
 • Dzień wydania decyzji w trybie milczącym.
 • Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy.
 • Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.
 • Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia. 
 • Szczególne zasady doręczeń.

     3. Postępowanie uproszczone.

 • Która sprawa może być załatwiona w trybie uproszczonym?
 • Interes prawny lub obowiązek jednej strony jako kluczowy warunek postępowania.
 • Postępowanie uproszczone a milczące załatwienie sprawy.
 • Zasady korzystania z urzędowego formularza i tego konsekwencje – „prekluzja”.
 • Zasady zmiany trybu uproszczonego na standardowy tryb prowadzenia postępowania – istotne nowe okoliczności powodujące przedłużenie postępowania.
 • Ograniczenia postępowania dowodowego i treści uzasadnienia decyzji.
 • Zasady zaskarżania postanowień wydanych w trybie uproszczonym.

     4. Administracyjne kary pieniężne.

 • Definicja legalna kary pieniężnej.
 • Zasady wymierzania kar i ich różnicowania w zależności od okoliczności – możliwość zastosowania kary adekwatnej do konkretnej sytuacji.
 • Odstąpienie od wymierzenia kary i instytucja pouczenia.
 • Przedawnienie kar.
 • Definicja legalna zaległej administracyjnej kary pieniężnej.
 • Ulgi w wykonaniu kar. Rodzaje ulg.

      5. Europejska współpraca administracyjna.

 • Rodzaje możliwej współpracy - udostępnianie informacji i pomoc w wykonywaniu czynności.
 • Sposób przekazywania informacji – droga elektroniczna.
 • Zasady ponoszenia kosztów współpracy.

      6. Sprzeciw od decyzji – zmiany w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 • Nowa definicja wyczerpania środków zaskarżenia i terminy na wniesienie skargi.
 • Brak obligatoryjności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i nowe zasady wnoszenia skargi na bezczynność.
 • Możliwość wnoszenia skargi bezpośrednio do sądu, z pominięcie organu II instancji.
 • Nowy środek zaskarżenia w postaci sprzeciwu – kiedy, kto i na jakich zasadach może z niego skorzystać? Zakres uprawnień organu rozpoznającego sprzeciw.
 • Mediacja w postępowaniu sądowym.

      7. Zmiany w innych ustawach, w tym ustawach samorządowych.

Cena szkolenia

1100 zł - cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 12.04.2018 r.
1140 zł - cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 13.04.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Promocje nie łączą się.

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Zmiany w procedurze administracyjnej. Postępowanie administracyjne i jego najnowsza nowelizacja.

2018-04-26    WARSZAWA


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu

Nasi Klienci

Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji