Prawo pracy

Temat szkolenia

Czas pracy w jednostkach samorządowych z uwzględnieniem czasu pracy kierowców samochodów osobowych
  2019-12-02

Miejsce i termin szkolenia

POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20

Termin: 2.12.2019 Godziny: 10:00 - 16:00 

        

 

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów kadr i księgowości, osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialne za organizację pracy podległych pracowników.

Cel szkolenia

Przepisy dotyczące czasu pracy należą do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy. Jednocześnie są jedną z najważniejszych grup przepisów. Ich przestrzeganie jest  zarówno chętnie kontrolowane przez PIP, jak też często przepisy te są podstawą dochodzenia roszczeń finansowych przez pracowników.

Na szkoleniu omówione zostaną  konsekwencje i możliwości jakie niosą za sobą przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy oraz ustawy o czasie pracy kierowców.  Wskazane zostaną  często występujące błędy w zakresie czasu pracy pracowników, w tym czasu pracy kierowców samochodów osobowych.

Na szkoleniu zostaną szeroko omówione regulacje dotyczące prowadzenie ewidencji czasu prac oraz pozostałej dokumentacji związanej z czasem pracy.

Szczególnie duży nacisk położony zostanie na kwestie związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy kierowców.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert w zakresie prawie pracy. Wykładowca licznych szkoleń (przeprowadził ponad 3.000 godzin). Współpracuje z  Wydawnictwem C. H. Beck, Grupą Wydawniczą Infor, publikował m.in. dla Gazety Prawnej, Monitora Księgowego, Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwisu Prawno-Pracowniczego. Autor ok. 30 książek i ponad 1500 artykułów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa Unii Europejskiej. m.in.:

 • "Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Ustawa o pracownikach samorządowych", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Umowy o pracę. Umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Zatrudnianie w samorządzie - powołanie, wybór, umowa o pracę", Wyd. C. H. Beck 2015 r.,
 • Terminy w prawie pracy", Wyd. C. H. Beck 2011 r. (współautor),
 • "Świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie", Wyd. C. H. Beck 2010 r.,
 • "Umowa zlecenia w zatrudnieniu", Wyd. C. H. Beck 2009 r.

Program szkolenia

Program szkolenia:

 

1. Szczególne regulacje dotyczące czasu pracy zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych 

2. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy

 • Definicja czasu pracy, odrębna definicja czasu pracy kierowców
 •  Normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa
 •  Okresy rozliczeniowe
 • Ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy
 • Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej

3. Czas pracy w podróży służbowej

4. Rozkłady i harmonogramy czasu pracy

 • Rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy,
 • Minimalny okres, na jaki ma być tworzony harmonogram i sytuacje, w których można nie tworzyć harmonogramów,
 • Dopuszczalność zmian rozkładów i harmonogramów
 • Zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy w jednostce samorządowej – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania
 • Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy lub zastosowanie ruchomego rozkładu czasu pracy – Nowość! Obowiązujące od czerwca 2018 r. przepisy obligują pracodawcę do uwzględnienia wniosku pochodzącego od pewnych grup pracowników.
 • Najczęstsze błędy w harmonogramach
 • Przykładowe konstrukcje zapisów regulaminu pracy dotyczące stosowanych rozkładów i harmonogramów czasu pracy
 • Przykładowe harmonogramy w systemie podstawowym i równoważnym i ich omówienie

 

5. Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy

 • obowiązek zapewnienia
 • wypoczynki podczas delegacji

6. Wybrane  systemy czasu pracy

 • Podstawowy system czasu pracy
 • Równoważny system czasu pracy i jego odmiany
 • Praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym

7. Praca w godzinach nadliczbowych, w tym regulacje wyłączające z pojęcia pracy nadliczbowej odpracowywania wyjść prywatnych

 •  przesłanki pracy w nadgodzinach
 • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 • nadgodziny w podstawowym i równoważnym czasie pracy
 • nadgodziny w dniach wolnych, niedziele i święta
 • rekompensowanie pracy nadliczbowej, w tym rekompensowanie pracy nadliczbowej kierownictwa 

8. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, praca w niedziele i święta – zasady rekompensaty

9.Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach od 01.01.2019 r.

 •  Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy po zmianach od 01.01.2019 r.?
 •  Co w dokumentacji czasu pracy powinno się znajdować?
 • Jakie informacje powinna zawierać karta ewidencji? Kiedy zastosujemy ewidencję uproszczoną?
 •  Jaka jest funkcja listy obecności, a jaka ewidencji?
 • Jakie są zasady przechowywania i prowadzenia ewidencji czasu pracy po zmianach przepisów o dokumentacji pracowniczej?
 •  Jak długo i w jakiej formie należy przechowywać dokumenty dotyczące czasu pracy?

10. Odrębności wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców odnoszące się do kierowców samochodów osobowych

 • Zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców
 • Okresy pozostawania w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy – kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru
 • Porozumienie dotyczące stosowania indywidualnych rozkładów czasu pracy
 • Nadgodziny
 • Minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe
 • Planowanie czasu pracy kierowców
 • Obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy
 • Możliwe i korzystne zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy kierowców samochodów osobowych

Cena szkolenia

590 zł - cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty  dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Czas pracy w jednostkach samorządowych z uwzględnieniem czasu pracy kierowców samochodów osobowych

Termin i miejsce szkolenia:     2019-12-02    POZNAŃ


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji