Prawo pracy

Temat szkolenia

Czas pracy w praktyce

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie online
Termin: 8.10.2020 r. Godziny: 10:00 - 16:00 

  

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów kadr i płac, oraz księgowości, osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialne za organizację pracy podległych pracowników.

Cel szkolenia

Przepisy dotyczące czasu pracy należą do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy. Jednocześnie są jedną z najważniejszych grup przepisów. Ich przestrzeganie jest  zarówno chętnie kontrolowane przez PIP, jak też często przepisy te są podstawą dochodzenia roszczeń finansowych przez pracowników.  Wiele problemów praktycznych powstaje w związku z rozliczaniem czasu pracy – przede wszystkim pracą w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy wynikających z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, niedziele i święta, tworzeniem harmonogramów czasu pracy, kwalifikowaniem poszczególnych przedziałów czasu aktywności pracownika.

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązujących przepisów w tym zakresie i ich praktycznych konsekwencji. Szczególny nacisk położony będzie na pracę w godzinach nadliczbowych dobowych oraz średniotygodniowych i jej rekompensowanie, omówione zostaną zasady rozliczania pracy w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy (zarówno wynikające z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, jak też dodatkowe dni wolne w systemach równoważnych czy dla niepełnoetatowców). Poszczególne zagadnienia obrazowane są zarówno przykładami jak i opiniami PIP oraz orzecznictwem sadowym.

Metoda

Wykład w oparciu o przentację multimedialną, przykłady z praktyki, panel dyskusyjny, konsultacje.

Wykładowca

Marek Rotkiewicz prawnik, ekspert w zakresie prawie pracy. Wykładowca licznych szkoleń (przeprowadził ponad 3.000 godzin szkoleniowych). Współpracuje  m.in. z  Wydawnictwem C. H. Beck, Grupą Wydawniczą Infor, publikował m.in. dla Gazety Prawnej, Monitora Księgowego, Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwisu Prawno-Pracowniczego. Autor i współautor ok. 40 książek i ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego m.in.:

 • "Podróże służbowe. Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń" Wyd. C. H. Beck 2019 r.,
 • "Wzory zapisów w umowach zlecenie"
 • "Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Ustawa o pracownikach samorządowych", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Umowy o pracę. Umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,

Program szkolenia

1. Pojęcie czasu pracy i jego praktyczne znaczenie

2. Normy czasu pracy

 • normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa
 • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych

3. Pojęcie doby pracowniczej,  konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej

4. Wybrane systemy czasu pracy – różnice, korzyści, zagrożenia

 • system podstawowy
 • system równoważny

5. Rozkłady czasu pracy

 •  rozkład w regulaminie pracy
 • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania
 • harmonogramy czasu pracy – obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego, zasady tworzenia harmonogramów, powtarzające się błędy w harmonogramach
 • planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy

6. Praca w godzinach nadliczbowych

 • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
 • przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach
 • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
 • nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi
 • nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy
 • nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy
 • nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 • rekompensowanie pracy nadliczbowej – wynagrodzenie wraz z dodatkiem lub czas wolny, ustalanie wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę godzinach nadliczbowych, udzielanie czasu wolnego za nadgodziny a wynagrodzenie, termin udzielenia czasu wolnego

7. Niepełny wymiar czasu pracy

 • praca ponad wymiar czasu pracy oraz limity pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • sposoby określenie limitu godzin ponadwymiarowych
 • rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar – poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę
 • nadgodzinny dobowe i średniotygodniowe

8. Wyjścia prywatne pracowników i ich odpracowywanie

 • wniosek o udzielenie zwolnienia na załatwienie sprawy osobistej
 • termin odpracowania – wskazany przez pracownika czy narzucany przez pracodawcę
 • wynagrodzenie za czas wyjścia prywatnego i za czas odpracowania wyjścia prywatnego

9. Praca w dniu wolnym od pracy

 • praca w dniu wolnym wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • praca w dniach wolnych wynikających z rozkładów czasu pracy

10. Praca w niedziele i święta

 • Pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta
 • Rekompensowanie pracy w niedziele i święta- czas wolny lub dodatek, wysokość dodatku w razie jednoczesnego powstania nadgodzin średniotygodniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena szkolenia

350 zł cena szkolenia zawiera:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf)
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) 

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Czas pracy w praktyce

Termin i miejsce szkolenia:     2020-10-08    Szkolenie online


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji