Prawo administracyjne

Temat szkolenia

Dostęp do informacji publicznej
  2020-11-18
   Szkolenie online

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie online
Termin: 18.11.2020 r. Godziny: 9:00 - 15.00

 

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat zasad dostępu do informacji publicznej, w świetle procedury administracyjnej,  a także ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego oraz zasad ochrony prawnoautorskiej.

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, prawa autorskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, adwokat, właściciel kancelarii prawnej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej UW. Był przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, oraz w Biurze Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Pracował dla szeregu instytucji publicznych gdzie zajmował się obsługą prawną organów, wydawaniem decyzji, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz reprezentowaniem organów w sporach sądowych. Obecnie w ramach praktyki adwokackiej zajmuję się prawem nieruchomości. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, w latach 2013-2016 autor i prowadzący poradnikową audycję prawną na antenie Programu 1 Polskiego Radia, fundator Fundacji Działań Obywatelskich, członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematyki dostępu do informacji publicznej.
 2. Co to takiego informacja publiczna? Najważniejsze pojęcie ustawy - informacja publiczna – teoria i praktyka.
 3. Kto może uzyskać informację? Omówienie podmiotów którym przysługuje prawo dostępu do informacji.
 4. Jak szerokie jest prawo dostępu do informacji? Uzyskanie informacji, dostęp do informacji, prawo wglądu.
 5. Kto jest zobowiązany udostępnić informację czyli czy każdy urząd zobowiązany jest do udostępniania informacji?
 6. Ograniczenia w dostępie do informacji.
 7. Rodzaje informacji publicznej. Zmiany w dostępie do informacji przetworzonej.
 8. Pojęcie dokumentu urzędowego.
 9. Formy udostępniania informacji.
 10. Udostępnienie na wniosek. Nowa instytucja „uporczywości wniosku”.
 11. Kopiowanie informacji publicznej – dozwolone czy nie?
 12. Terminy na udostępnienie informacji.
 13. Jak postępować gdy dojdzie do opóźnienia w udostępnieniu informacji.
 14. Czynności w sytuacji niemożności udostępnienia informacji ze względu na wskazaną we wniosku formę.
 15. Bezpłatność dostępu do informacji a opłaty za udostępnienie informacji. Zmiany projektowane ustawą o jawności życia publicznego.
 16. Jak prawidłowo mówić nie i z jakiego powodu – odmowa dostępu do informacji publicznej.
 17. Postępowanie sądowe w przypadku sporu co do udostępnienia lub braku udostępnienia informacji.
 18. Odpowiedzialność karna za nieprawidłowości przy udostępnianiu informacji.
 19. Dotychczasowe przepisy a zmiany projektowane ustawą o jawności życia publicznego (dostęp do informacji przetworzonej, opłaty, instytucja uporczywości wniosków, oświadczenia majątkowe i in.)
 20. Wprowadzenie do problematyki nowej ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i jej relacji do ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 21. Co to takiego informacja sektora publicznego i czym różni się ona od informacji publicznej.
 22. Jak przepisy prawa rozumieją „ponowne wykorzystanie”.
 23. Krąg podmiotów zobowiązanych do udostępnienia do ponownego wykorzystania.
 24. Komu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania?
 25. Ograniczenia ponownego wykorzystania.
 26. Podstawowe zasady udostępniania informacji sektora publicznego.
 27. Umowa o udzielenie prawa do wyłącznego korzystania z informacji.
 28. Opracowanie informacji.
 29. Warunki ponownego wykorzystania i jakich kwestii mogą dotyczyć?
 30. Opłaty i reguły ich ustalania.
 31. Warunki jakie musi spełnić wniosek o wyrażenie zgody na ponowne wykorzystanie i różnice w stosunku do wniosku o dostęp do informacji publicznej.
 32. Termin na rozpoznanie wniosku i co zrobić gdy wniosek ma braki.
 33. Na czym polega instytucja prawna sprzeciwu?
 34. Kiedy można odmówić zgody na ponowne wykorzystanie?
 35. Ustawa o dostępie do informacji publicznej i ustawa o ponownym wykorzystaniu a reguły procedury administracyjnej.
 36. Ustawy dot. dostępu do informacji a ochrona danych osobowych.
 37. Dlaczego dla ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego tak ważna jest ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Cena szkolenia

490 zł cena szkolenia zawiera:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf)
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) 

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Dostęp do informacji publicznej

Termin i miejsce szkolenia:     2020-11-18    Szkolenie online


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać w przypadku sektora publicznego po  szkoleniu  w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, a w przypadku sektora prywatnego przed szkoleniem na podstawie faktury proforma na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji