Prawo administracyjne

Temat szkolenia

Etyka w administracji publicznej
  2020-10-27
   Szkolenie online

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie online
Termin: 27.10.2020 r. Godziny: 9.00 - 15.00

  

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań prawnych z zakresu etyki służby publicznej (m.in. Europejski Kodeks Dobrej Administracji). Szkolenie obejmuje studium przypadków – przykłady zachowań korupcyjnych, sposoby ograniczania ryzyka korupcji.

Metoda

Wykład prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, prawa autorskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, adwokat, właściciel kancelarii prawnej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej UW. Był przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, oraz w Biurze Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Pracował dla szeregu instytucji publicznych gdzie zajmował się obsługą prawną organów, wydawaniem decyzji, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz reprezentowaniem organów w sporach sądowych. Obecnie w ramach praktyki adwokackiej zajmuję się prawem nieruchomości. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, w latach 2013-2016 autor i prowadzący poradnikową audycję prawną na antenie Programu 1 Polskiego Radia, fundator Fundacji Działań Obywatelskich, członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Program szkolenia

I. Przedstawienie uregulowań prawnych z zakresu etyki służby publicznej.

1. Pojęcie etyki oraz formy korupcji w ujęciu prawnym i prawne konsekwencje korupcji. Prawne i instytucjonalne możliwości ścigania korupcji w Polsce.

2. Przepisy UE (m.in. Europejski Kodeks Dobrej Administracji), m.in.:

 1. wybrane regulacje z Karty Praw Podstawowych UE;
 2. podmiotowy i rzeczowy zakres obowiązywania Kodeksu,
 3. zasady: praworządności, niedyskryminowania, proporcjonalności, bezstronności i niezależności, obiektywności, uczciwości, uprzejmości, odpowiadania na pisma, zakaz nadużywania uprawnień;
 4. oczekiwania prawnie uzasadnione oraz konsekwentne działanie i doradztwo;
 5. potwierdzenie odbioru i podanie nazwiska właściwego urzędnika oraz zobowiązanie do przekazania sprawy do właściwej jednostki organizacyjnej instytucji; prawo wysłuchania i złożenia oświadczeń;
 6. stosowny termin podjęcia decyzji, obowiązek uzasadnienia decyzji, informacja o możliwościach odwołania oraz powiadomienie o wydanej decyzji;
 7. wnioski o udzielenie informacji i o umożliwienie dostępu do publicznych dokumentów; prowadzenie rejestrów i informacja o Kodeksie; ochrona danych;
 8. prawo złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i kontrola stosowania postanowień Kodeksu.

3. Krajowe regulacje prawne w zakresie etyki pracy urzędnika i przeciwdziałania korupcji, m.in.:

 1. zasady i regulacje kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. zasady dostępu do informacji publicznej,
 3. samorządowe ustawy ustrojowe, ustawa o pracownikach samorządowych, służbie cywilnej i pracownikach instytucji publicznych,
 4. oświadczenia majątkowe,
 5. zakaz określonych zachowań i prowadzenia określonej działalności,
 6. zakaz łączenia lub zajmowania stanowisk,
 7. zakaz zatrudnia rodziny i osób bliskich,
 8. konflikt interesów,
 9. przepisy prawnokarne penalizujące zaniechania lub korupcyjne działania urzędnika,
 10. odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna na podstawie ustawy Kodeks pracy, k.p.a. oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 11. Centralne Biuro Antykorupcyjne – zadania i kompetencje.

II. Studium przypadków.

1. Przykłady zachowań korupcyjnych. Przedstawienie sytuacji trudnych etycznie – nieetycznego zachowania, korupcji czy nepotyzmu. Prawne a potoczne rozumienie tych pojęć.

2. Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników - w którym momencie zachowanie może zostać potraktowane jako zdarzenie korupcyjne, jak uniknąć tego typu zdarzeń i w jaki sposób postępować w przypadku ich zaistnienia.

3. Sposoby zachowań w sytuacji korupcyjnej - przekazanie wiedzy i umiejętności do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi etycznie oraz służącymi wsparciu zachowań etycznych.

4. Sposoby ograniczania ryzyka korupcji, sposób postępowania w przypadku zaistnienia korupcji, powody zgłaszania korupcji, rola przełożonego w przeciwdziałaniu korupcji, rola instytucji w przeciwdziałaniu korupcji.

5. Omówienie wartości wymaganych od współczesnego urzędnika; przedstawienie dylematów etycznych – rodzaje dylematów, konflikt interesów, konflikt lojalności.

Cena szkolenia

490 zł cena szkolenia zawiera:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf)
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) 

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Etyka w administracji publicznej

Termin i miejsce szkolenia:     2020-10-27    Szkolenie online


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać w przypadku sektora publicznego po  szkoleniu  w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, a w przypadku sektora prywatnego przed szkoleniem na podstawie faktury proforma na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji