Zamówienia publiczne

Temat szkolenia

Jak wygrywać przetargi w 2022 roku – nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – szkolenie dla wykonawców.
  2022-02-07
   Szkolenie online

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie online
Termin: 7-8.02.2021 r. Godziny: 9:00 - 15:00

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla wykonawców i dostawców ubiegających się o zamówienia publiczne, pracowników działów sprzedaży przygotowujących oferty do przetargów, innych osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

Cel szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione aspekty praktyczne elektronizacji zamówień publicznych.

Dowiecie się Państwo m.in.:

 • jak przygotować najkorzystniejszą ofertę i nie popełnić błędu,
 • w jakim zakresie wykonawca może posłużyć się potencjałem innych podmiotów
 • kiedy można uzupełnić dokumenty, czy nie jest to zmiana  treści oferty
 • kiedy zamawiający może zatrzymać wadium,
 • kiedy zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania
 • jak sprawdzić czy zamawiający nie faworyzuje innej firmy,
 • kiedy następuje odrzucenie oferty,
 • kiedy można się odwołać i złożyć skargę.

1 lipca 2022 r. zostanie uruchomiony centralny rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych od wartości 500 zł. Obowiązek rejestracyjny będzie dotyczył również takich sytuacji jak zmiana umowy czy jej rozwiązanie.​

Metoda

Interaktywny wykład w oparciu o liczne przykłady z praktyki (prezentacja multimedialna), ćwiczenia praktyczne rozpatrujące różne przypadki występujące przy startowaniu w przetargach oraz wyjaśniające najbardziej kontrowersyjne zagadnienia. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Zalety szkolenia online:

Dostęp na żywo do trenera z możliwością zadawania pytań przez mikrofon lub czat, widok prezentacji, eksperta oraz czatu, bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin.

Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni),
 • Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni),
 • Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro,
 • Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych,
 • Kontrola zamówień publicznych,
 • Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni),
 • Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców.

Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 • Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".
 

Program szkolenia

1. Procedury udzielania zamówień publicznych: krajowa i unijna.

2. Zasady udzielania zamówień:

 • zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, proporcjonalność, przejrzystość,
 • najlepsza jakość i najlepsze efekty zamówienia,
 • bezstronność i obiektywizm zamawiającego,
 • jawność, w tym pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • pisemność - nowa definicja,
 • prowadzenie postępowania w języku polskim.

4. Gdzie szukać informacji o zamówieniach - plan postępowań o udzielenie zamówień:

 • miejsca publikacji, obowiązek aktualizacji, wzór.

5. Wykonawca zamówienia publicznego:

 • zmieniona definicja wykonawcy,
 • wspólne ubieganie się o zamówienia publiczne.

6. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami:

 • rozszerzenie elektronizacji na zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych,
 • forma oferty poniżej i powyżej progów unijnych,
 • miniPortal - zasady działania bezpłatnego narzędzia tymczasowego udostępnionego przez UZP,
 • udostępnianie dokumentacji postępowania,
 • zwrot materiałów wykonawcom.

7. Procedura unijna (powyżej progów unijnych) dla zamówienia klasycznego:

 • podział zamówienia na części,
 • klauzule społeczne – umowa o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane,
 • wadium,
 • opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe, opis dyskryminujący – kiedy można go zakwestionować, oferty równoważne,
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania - przyczyny i dokumentowanie wykluczenia, w tym tzw. procedura self-cleaning,
 • warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie,
 • udostępnienie zasobów przez inny podmiot,
 • zasady żądania i uzupełniania podmiotowych środków dowodowych, w tym jednolity europejski dokument zamówienia,
 • przetarg nieograniczony, specyfikacja warunków zamówienia (SWZ),
 • składanie i otwarcie ofert,
 • ocena ofert, w tym poprawianie omyłek, przesłanki odrzucania ofert,
 • wybór najkorzystniejszej oferty, w tym kryteria oceny ofert,
 • zakończenie postępowania, w tym przesłanki unieważnienia postępowania.

8. Procedura krajowa (poniżej progów unijnych) dla zamówienia klasycznego:

 • kwalifikacja podmiotowa wykonawców,
 • tryb podstawowy i jego trzy warianty,
 • wybór najkorzystniejszej oferty.

9. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie:

 • forma umowy,
 • klauzule niedozwolone,
 • waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • zmiana umowy,
 • podwykonawstwo.

10. Środki ochrony prawnej – kiedy można kwestionować działania zamawiającego:

 • odwołanie: dopuszczalność odwołań dla zamówień krajowych, podmioty uprawnione do wnoszenia odwołań,
 • skarga: sąd zamówień publicznych, podmioty uprawnione do wnoszenia skarg, wysokość opłaty.

11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Cena szkolenia

990 zł - cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf)
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) 
 • konsultacje poszkoleniowe e-mailowe

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa firmie, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
 

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Jak wygrywać przetargi w 2022 roku – nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – szkolenie dla wykonawców.

Termin i miejsce szkolenia:     2022-02-07    Szkolenie online


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać w przypadku sektora publicznego po  szkoleniu  w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, a w przypadku sektora prywatnego przed szkoleniem na podstawie faktury proforma na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji