Zamówienia publiczne

Temat szkolenia

Kontrola zamówień publicznych (1 dzień)
  2024-10-23
   Szkolenie online / Warszawa

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie online / Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79 Marriott, Centrum LIM Centrum Konferencyjne Golden Floor
Termin: 23.10.2024 r. godziny: 9:00 - 15:00 

    

Adresaci szkolenia

 • audytorzy/kontrolerzy oraz koordynatorzy projektów unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • pracownicy działów zamówień publicznych,
 • kadra kierownicza w jednostkach sektora finansów publicznych odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny na gruncie starej i nowej ustawy Pzp, a także wyników kontroli i orzecznictwa.

Metoda

Wykład prowadzony w oparciu o treść przepisów ustawy Pzp z 2019 r. i porównanie ich z ustawą z 2004 r. (prezentacja multimedialna), a także liczne przykłady z wyników kontroli zamówień publicznych i orzecznictwa. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin.

Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni),
 • Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni),
 • Zamówienia publiczne o wartości do 130.000 zł,
 • Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych,
 • Kontrola zamówień publicznych,
 • Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni),
 • Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców.

Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 • Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".

Program szkolenia

1. Kontrola zamówień publicznych w nowej ustawie Pzp, w tym objęcie regulacją innych organów niż UZP, współpraca między organami kontroli.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 • niejednoznaczny opis,
 • opis wskazujący na konkretny produkt,
 • wadliwe zdefiniowanie oferty równoważnej,
 • wadliwe wymagania w zakresie umowy o pracę,
 • niedopuszczenie składania ofert częściowych.
 • wadliwe uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

 

3. Szacowanie wartości zamówienia, w tym dzielenie zamówienia:

 • zaniżenie wartości zamówienia, w wyniku którego nie zastosowano ustawy,
 • podział zamówienia skutkujący ominięciem ustawy – przykłady dotyczące usług nadzoru, usług powtarzających się, dostaw, robót budowlanych,
 • dzielenie a planowanie zamówień,
 • udzielanie zamówienia w częściach o wartości do 20% całego zamówienia,
 • zawyżenie wartości zamówienia.

 

4. Kryteria oceny ofert:

 • niedookreślone,
 • podmiotowe,
 • dyskryminujące kryteria,
 • związanie kryterium z przedmiotem zamówienia.

 

5. Określanie warunków udziału w postępowaniu:

 • proporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia,
 • warunek utrudniający uczciwą konkurencję, w tym warunek odnoszący się do źródła finansowania wcześniejszego zamówienia, warunek ograniczający możliwość wykazania doświadczenia u określonych zamawiających,
 • warunek niejednoznaczny.

 

6. Zamówienie z wolnej ręki - wybór trybu postępowania:

 • zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście, w tym kwestia kompatybilności zamawianego sprzętu, środki dowodowe dla wykazania monopolu,
 • zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym możliwość utraty dotacji, rozwiązanie umowy, kwestia konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia,
 • zamówienie z wolnej ręki ze względu na unieważnione postępowanie – problem istotnej zmiany pierwotnych warunków zamówienia.

 

7. Uzupełnianie dokumentów:

 • zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów,
 • niedopuszczalne wezwanie do uzupełnienia dokumentów,
 • uzupełnienie dokumentów a zmiana oferty,
 • powtórne wezwanie do uzupełnienia,
 • niepełna treść wezwania do uzupełnienia,
 • wadliwa analiza uzupełnionych dokumentów,
 • uzupełnienie JEDZ,
 • uzupełnienie dokumentów podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy,
 • zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów.

 

8. Wykluczenie wykonawcy z postępowania:

 • przykłady nieprawidłowego wykluczenia wykonawcy,
 • procedura samooczyszczenia.

 

9. Oferta – wyjaśnienia, poprawianie omyłek, odrzucenie:

 • zaniechanie poprawienia omyłek w ofercie,
 • przykłady nieprawidłowego odrzucenia oferty a także wadliwego zaniechania odrzucenia oferty,
 • nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
 • niezgodność oferty z ustawą,
 • niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia,
 • oferta nie spełnia wymagań dotyczących środków komunikacji elektronicznej,
 • czyn nieuczciwej konkurencji,
 • rażąco niska cena,
 • błąd w obliczeniu ceny,
 • nie wniesienie wadium lub nieprawidłowe wniesienie wadium.

 

10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 • klauzule niedozwolone – przeniesienie na wykonawcę ryzyka związanego z wadami dokumentacji projektowej, brak określenia minimalnego zakresu świadczenia, wypowiedzenie umowy bez podawania przyczyny,
 • waloryzacja wynagrodzenia – maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy,
 • istotna zmiana umowy - naruszenie równowagi ekonomicznej stron umowy na korzyść wykonawcy, zmiana ogólnego charakteru umowy,
 • unieważnienie umowy - niemożliwa do usunięcia wada postępowania.

Cena szkolenia

 

590 zł cena szkolenia  online zawiera:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf),
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) ,
 • bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

750 zł - cena szkolenia stacjonarnego zawiera:

 • udział w szkoleniu stacjonarnym (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie papierowej w segregatorach, notatniki, długopisy
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie papierowej,
 • przerwy kawowe,
 • obiad
 • bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Kontrola zamówień publicznych (1 dzień)

Termin i miejsce szkolenia:     2024-10-23    Szkolenie online / Warszawa


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać w przypadku sektora publicznego po  szkoleniu  w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, a w przypadku sektora prywatnego przed szkoleniem na podstawie faktury proforma na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 10 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji