Zamówienia publiczne

Temat szkolenia

Kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem analizy porównawczej Pzp (2 dni)
  2023-11-29
   Szkolenie online / Wrocław

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie online / Wrocław, Hotel Novotel Wrocław Centrum ul. Powstańców Śląskich 7
Termin: 29-30.11.2023 r. godziny: 9:00 - 15:00 

Adresaci szkolenia

 • audytorzy/kontrolerzy oraz koordynatorzy projektów unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • pracownicy działów zamówień publicznych,
 • kadra kierownicza w jednostkach sektora finansów publicznych odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny na gruncie starej i nowej ustawy Pzp, a także wyników kontroli i orzecznictwa.

Metoda

Wykład prowadzony w oparciu o treść przepisów ustawy Pzp z 2019 r. i porównanie ich z ustawą z 2004 r. (prezentacja multimedialna), a także liczne przykłady z wyników kontroli zamówień publicznych i orzecznictwa. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin.

Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni),
 • Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni),
 • Zamówienia publiczne o wartości do 130.000 zł,
 • Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych,
 • Kontrola zamówień publicznych,
 • Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni),
 • Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców.

Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 • Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".

Program szkolenia

 

1. Kontrola zamówień publicznych w nowej ustawie Pzp, w tym objęcie regulacją innych organów niż UZP, współpraca między organami kontroli.

2. Zmiany w przepisach ogólnych ustawy Pzp:

 • zmiany w definicjach ustawowych,
 • nowe regulacje dotyczące terminów,
 • nowe zasady udzielania zamówień,
 • zmiany dotyczące planu postępowań o udzielenie zamówień – nowe miejsce publikacji, aktualizacja, wzór,
 • zmiany dotyczące badania konfliktu interesów z wykonawcą – nowe sytuacje powodujące wyłączenie osoby prowadzącej postępowanie,
 • zmiany dotyczące komunikacji stron postępowania, w tym uregulowanie kwestii komunikacji ustnej oraz liberalizacja formy oferty dla zamówień poniżej progów unijnych,
 • zmiany w zakresie dokumentowania przebiegu postępowania: termin na udostępnienie ofert, obowiązek informowania Prezesa UZP o złożonych ofertach.

3. Zmiany w procedurach przewidzianych dla zamówień o wartości powyżej progów unijnych, w tym:

 • analiza potrzeb zamawiającego,
 • likwidacja obowiązku ogłaszania zamówień na tablicy ogłoszeń,
 • istotna zmiana charakteru zamówienia, a konieczność unieważnienia postępowania,
 • zniesienie obowiązku żądania wadium i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 • nowe zasady zwrotu wadium,
 • zmiany dotyczące równoważności przy opisywaniu przedmiotu zamówienia oraz dokumentów przedmiotowych,
 • zmiana kwalifikacji prawnej niektórych przesłanek wykluczenia wykonawcy z obligatoryjnych na fakultatywne,
 • możliwość zażądania JEDZ tylko od jednego wykonawcy w tzw. procedurze odwróconej,
 • wydłużenie terminów związania ofertą,
 • zmiany dotyczące otwarcia ofert (termin, awaria systemu teleinformatycznego),
 • nowe przesłanki odrzucania ofert,
 • liberalizacja przepisu ograniczającego stosowanie kryterium ceny jako jedynego,
 • wybór oferty po terminie związania ofertą,
 • powrót do równoczesnego informowania o wyborze oferty i odrzuceniu ofert,
 • nowe przesłanki unieważnienia postępowania.

 

4. Zmiany w procedurach przewidzianych dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, w tym:

 • zastąpienie kilku wcześniejszych trybów, w tym przede wszystkim przetargu nieograniczonego tzw. trybem podstawowym, w którym można m.in. negocjować złożone oferty,
 • analiza trzech wariantów trybu podstawowego,
 • obniżenie maksymalnej wysokości wadium,
 • nowa przesłanka wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia.

5. Zmiany w szczególnych instrumentach i procedurach, w tym:

 • zmiany w umowach ramowych,
 • obowiązkowy konkurs na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego powyżej progów unijnych,
 • zmiany dotyczące usług społecznych – powrót do bardziej restrykcyjnych procedur poniżej progu unijnego.

6. Zmiany dotyczące zamówień sektorowych, w tym rozszerzenie uprawnień zamawiającego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i wykluczenia wykonawcy.

7. Zmiany dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w tym zmiana progu zastosowania ustawy dla robót budowlanych.

8. Zmiany dotyczące umowy o zamówienia publiczne, w tym:

 • wprowadzenie wykazu klauzul niedozwolonych w umowie,
 • nowe klauzule waloryzacyjne,
 • raport z realizacji zamówienia,
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • podwykonawstwo.

 

9. Zmiany w zakresie odpowiedzialności za naruszenie ustawy Pzp:

 • kary pieniężne,
 • dyscyplina finansów publicznych,
 • korekty finansowe przy wydatkowaniu środków unijnych.

10. Przepisy przejściowe w nowej ustawie Pzp dotyczące postępowań o zamówienia publiczne, umów i kontroli.

11. Przykłady naruszeń ustawy Pzp w wynikach kontroli i orzecznictwie:

 • podział zamówienia na odrębne zamówienia skutkujący ominięciem ustawy,
 • opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretny produkt,  wadliwe zdefiniowanie ofert równoważnych przez zamawiającego,
 • niedopuszczenie składania ofert częściowych,
 • niedookreślone, podmiotowe, dyskryminujące kryteria oceny ofert,
 • warunek udziału w postępowaniu utrudniający uczciwą konkurencję, w tym warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, warunek odnoszący się do źródła finansowania wcześniejszego zamówienia, warunek ograniczający możliwość wykazania doświadczenia u określonych zamawiających, warunek niejednoznaczny,
 • wadliwy wybór trybu zamówienia z wolnej ręki, w tym zamówienie udzielane monopoliście, zamówienie udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, zamówienie udzielane ze względu na unieważnione postępowanie,
 • zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów, zmiana oferty  w wyniku uzupełnienia dokumentów, niepełna treść wezwania do uzupełnienia,
 • odrzucenie oferty niezgodnie z ustawą Pzp, zaniechanie poprawienia omyłek w ofertach.

12. Korekty finansowe w projektach unijnych.

Cena szkolenia

990 zł  - cena szkolenia  online zawiera:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf),
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf),
 • bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

1190 zł - cena szkolenia stacjonarnego zawiera:

 • udział w szkoleniu stacjonarnym (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia),
 • materiały szkoleniowe w formie papierowej w segregatorach, notatniki, długopisy,
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie papierowej,
 • przerwy kawowe,
 • obiad,
 • bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem analizy porównawczej Pzp (2 dni)

Termin i miejsce szkolenia:     2023-11-29    Szkolenie online / Wrocław


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać w przypadku sektora publicznego po  szkoleniu  w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, a w przypadku sektora prywatnego przed szkoleniem na podstawie faktury proforma na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 10 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji