Zamówienia publiczne

Temat szkolenia

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Analiza porównawcza (2 dni)
  2022-01-27
   Szkolenie online

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie online
Termin: 27-28.01.2022 r. Godziny: 9:00 - 15:00 

 

    

Adresaci szkolenia

Zamawiający i wykonawcy:

 • pracownicy działów zamówień publicznych,
 • kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • pracownicy komórek kontrolnych i audytowych,
 • koordynatorzy projektów unijnych,
 • pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów,
 • inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych.

Cel szkolenia

1.01.2021 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która ma na celu m.in. zwiększenie konkurencyjności i efektywności zamówień publicznych.  Nowa ustawa to obszerny akt prawny liczący ponad 600 artykułów, który w istotny sposób zmienił system zamówień publicznych w Polsce.

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian wynikających z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej od 1.01.2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem  analizy porównawczej starych i nowych regulacji prawnych.

 

Metoda

Wykład prowadzony w oparciu o treść nowych przepisów i porównanie ich z wcześniej obowiązującymi (prezentacja multimedialna). Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Zalety szkolenia online:

Dostęp na żywo do trenera z możliwością zadawania pytań przez mikrofon lub czat, widok prezentacji, eksperta oraz czatu, bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

Pandemia uniemożliwia nam prowadzenie szkoleń stacjonarnych, ale wspieramy Państwa online.

Wykładowca

Marcin Płużański, prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie
od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin.

Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni),
 • Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni),
 • Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro,
 • Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych,
 • Kontrola zamówień publicznych,
 • Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni),
 • Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców.

Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 • Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".

Program szkolenia

1. Zmiany w definicjach ustawowych.

2. Nowe regulacje dotyczące terminów.

3. Nowe zasady udzielania zamówień.

4. Polityka zakupowa państwa i jej następstwa dla zamawiających będących centralnymi organami administracji rządowej.

5. Zmiany dotyczące planu postępowań o udzielenie zamówień – nowe miejsce publikacji, aktualizacja, wzór.

6. Zmiany dotyczące badania konfliktu interesów z wykonawcą – nowe sytuacje powodujące wyłączenie osoby prowadzącej postępowanie.

7. Zmiany dotyczące komunikacji stron postępowania, w tym uregulowanie kwestii komunikacji ustnej oraz liberalizacja formy oferty dla zamówień poniżej progów unijnych.

8. Zmiany w zakresie dokumentowania przebiegu postępowania: termin na udostępnienie ofert, obowiązek informowania Prezesa UZP o złożonych ofertach.

9. Analiza potrzeb zamawiającego jako nowy dokument wymagany dla zamówienia o wartości powyżej progów unijnych.

10. Zmiany w procedurach przewidzianych dla zamówień o wartości powyżej progów unijnych, w tym:

 •  likwidacja obowiązku ogłaszania zamówień na tablicy ogłoszeń,
 •  istotna zmiana charakteru zamówienia a konieczność unieważnienia postępowania,
 • zniesienie obowiązku żądania wadium i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 • nowe zasady zwrotu wadium,
 • zmiany dotyczące równoważności przy opisywaniu przedmiotu zamówienia oraz dokumentów przedmiotowych,
 • zmiana kwalifikacji prawnej niektórych przesłanek wykluczenia wykonawcy z obligatoryjnych na fakultatywne,
 • możliwość zażądania JEDZ tylko od jednego wykonawcy w procedurze odwróconej,
 • wydłużenie terminów związania ofertą,
 • zmiany dotyczące otwarcia ofert (termin, awaria systemu teleinformatycznego),
 • nowe przesłanki odrzucania ofert,
 • liberalizacja przepisu ograniczającego stosowanie kryterium ceny jako jedynego,
 • wybór oferty po terminie związania ofertą,
 • powrót do równoczesnego informowania o wyborze oferty i odrzuceniu ofert,
 • nowe przesłanki unieważnienia postępowania.

11. Zmiany w procedurach przewidzianych dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, w tym:

 • zastąpienie kilku wcześniejszych trybów, w tym przede wszystkim przetargu nieograniczonego tzw. trybem podstawowym, w którym można m.in. negocjować złożone oferty,
 • obniżenie maksymalnej wysokości wadium.

12. Obowiązkowy konkurs na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego powyżej progów unijnych.

13. Zmiany dotyczące zamówień sektorowych.

14. Zmiany dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w tym zmiana progu zastosowania ustawy dla robót budowlanych.

15. Zmiany dotyczące usług społecznych – powrót do bardziej restrykcyjnych procedur poniżej progu unijnego.

16. Umowy o zamówienia publiczne, w tym:

 • wprowadzenie wykazu klauzul niedozwolonych w umowie,
 • nowe klauzule waloryzacyjne,
 • raport z realizacji zamówienia, ogłoszenie o wykonaniu umowy,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • podwykonawstwo.

17. Kontrola zamówień publicznych – objęcie regulacją innych organów niż UZP, współpraca między organami kontroli.

18. Środki ochrony prawnej, w tym:

 • likwidacja ograniczenia dostępności odwołań dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
 • utworzenie sądu zamówień publicznych,
 • obniżenie wpisu od skargi,
 • rozszerzenie możliwości wniesienia skargi kasacyjnej,
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Cena szkolenia

890 zł - cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf)
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) 
 • konsultacje poszkoleniowe e-mail

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
 

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Analiza porównawcza (2 dni)

Termin i miejsce szkolenia:     2022-01-27    Szkolenie online


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać w przypadku sektora publicznego po  szkoleniu  w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, a w przypadku sektora prywatnego przed szkoleniem na podstawie faktury proforma na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji