Finanse publiczne

Temat szkolenia

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  2020-08-21
   WARSZAWA

Miejsce i termin szkolenia

WARSZAWA (Centrum) 
Termin: 21.08.2020 r. Godziny: 10:00 - 16:00 

        

Adresaci szkolenia

 • kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych,
 • główni księgowi, skarbnicy,
 • sekretarze,
 • audytorzy wewnętrzni,
 • pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym zapoznanie uczestników ze zmianami wprowadzonymi w latach 2019 – 2020 (rozszerzenie zakresu jednego z naruszeń, modyfikacja wyłączenia oraz nowa wysokość kwoty minimalnej, poniżej której czyn nie stanowi naruszenia). Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania.

Szkolenie uwzględnia zmiany wynikające z tzw. specustawy dotyczącej COVID 19.
 

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, akty prawne, orzecznictwo komisji orzekających, połączony z dyskusją na temat rozwiązań problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert  w  zakresie  finansów  publicznych i środków unijnych, absolwent rachunkowości (studia podyplomowe), konsultant  podatkowy, otwarty przewód doktorski w Katedrze Prawa Finansowego UMCS,  wykładowca prawa finansowego, autor  publikacji m.in.  na  łamach  „Przeglądu  Podatkowego". Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych, rozliczania podatku VAT w sektorze publicznym  oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wybrane szkolenia z zakresu finansów publicznych prowadzone w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • Finanse publiczne w praktyce - cykl szkoleń 2009 - 2019 r.
 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego - cykl szkoleń 2010 - 2019 r.
 • Dotacje w sektorze publicznym - cykl szkoleń 2014 - 2019 r.
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - cykl szkoleń 2008-2019 r.
 • Budżet zadaniowy - cykl szkoleń 2010 – 2019 r., w tym szkolenia w ramach projektów szkoleniowych Ministerstwa Finansów (2010 i 2015)

 Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Program szkolenia

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.)
2. Zmiany wprowadzone w 2017 roku w sferze zasad publicznej gospodarki finansowej oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
     1) doprecyzowanie zakresu stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, w tym kar umownych (zmiana ustawy o finansach publicznych od 28 kwietnia 2017 r.
     2) wprowadzenie od 1 czerwca 2017 r. pojęcia ugody cywilnoprawnej w ustawie o finansach publicznych (nowy art. 54a UFP)
     3) zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych od 1 czerwca 2017 r.: 
        a) nowe kontratypy związane z wykonaniem ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa (art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2), 
        b) rozszerzenie odpowiedzialności na zmiany umowy dokonane bez upoważnienia w planie lub niezgodnie z przepisami (art. 15 ust. 1)
3. Zmiany wprowadzone od 1.01.2019 roku w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
    1) rozszerzenie zakresu art. 14 o składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 
    2) rozszerzenie wyłączenia w art. 3 o dochodzenie należności z tytułu daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
    3) podwyższenie kwoty minimalnej, poniżej której czyn nie stanowi naruszenia, do kwoty 3278,14 zł,;
4. Osoby ponoszące odpowiedzialność:
    - odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej
    - odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli 
    - odpowiedzialność pracowników, których obowiązki oparte są na odrębnych ustawach, np. ustawie o służbie cywilnej, ustawach samorządowych
    - odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości, realizacji projektów unijnych oraz udzielania zamówień publicznych 
    - prawidłowość oraz skuteczność udzielanych upoważnień jako warunek odpowiedzialności osób upoważnionych
5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza).
6. Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi.
7. Rozstrzygnięcia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
8. Przesłanki uwzględniane przy dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymierzaniu kary.
9. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych.
   a) należności publiczne (Skarbu Państwa, JST lub jednostki)
   b) rozliczenia z właściwym budżetem
   c) dokonywanie wydatków: upoważnienie,  dotacje, środki unijne
   d) opłacanie publicznoprawnych składek i wpłat
   e) zaciąganie i wykonywanie zobowiązań
   f) zamówienia publiczne 
   g) udzielanie koncesji na roboty budowlane i usługi
   h) inwentaryzacja i sprawozdawczość budżetowa
   i) zaniechanie audytu wewnętrznego
   j) kontrola zarządcza
  k) wstępna kontrola dokonywana przez głównego księgowego
10. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
11. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
12. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.
13. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów.
14. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – zakres podmiotowy obowiązku, treść zawiadomienia i konsekwencje braku złożenia zawiadomienia.
15. Czynności podejmowane przez rzecznika dyscyplinarnego.
16. Obowiązki komisji orzekających.
17. Prawa i obowiązki obwinionego.
18. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia dotyczące m.in. kontroli zarządczej i odpowiedzialności osób prawidłowo upoważnionych).

Cena szkolenia

590 zł - cena szkolenia zawiera:

 • komplet  materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Termin i miejsce szkolenia:     2020-08-21    WARSZAWA


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji