Prawo pracy

Temat szkolenia

Pracownicze plany kapitałowe
  2020-11-03
   Szkolenie online

Miejsce i termin szkolenia

Termin szkolenia : 3.11.2020 r. godz. 10.00 - 16.00

szkolenie online

Cel szkolenia

Trwa III etap wprowadzania PPK, który obejmuje firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019).

1.01.2021 r. rozpocznie się wdrażanie IV etapu wprowadzenia PPK, który obejmie pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Na szkoleniu przedstawione zostaną regulacje prawne związane z pracowniczymi planami kapitałowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania PPK w jednostkach finansów publicznych.

Omówione zostaną kwestie związane z zawieraniem umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, źródeł finansowania PPK oraz możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku PPK przez uczestnika PPK.

Szkolenie ma na celu przekazanie niezbędnych informacji, których posiadanie jest konieczne do wprowadzenie PPK w jednostce oraz realizacji obowiązków wynikających z ustawy o PPK (naliczanie, pobierania i odprowadzanie wpłat, obowiązki informacyjne wobec pracowników, działania związane z zatrudnieniem nowego pracownika w kontekście PPK).

Metoda

Wykład w oparciu o liczne przykłady z praktyki. Możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji poszkoleniowych.

Wykładowca

Marek Rotkiewicz prawnik, ekspert w zakresie prawie pracy. Wykładowca licznych szkoleń (przeprowadził ponad 3.000 godzin szkoleniowych). Współpracuje  m.in. z  Wydawnictwem C. H. Beck, Grupą Wydawniczą Infor, publikował m.in. dla Gazety Prawnej, Monitora Księgowego, Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwisu Prawno-Pracowniczego. Autor i współautor ok. 40 książek i ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego m.in.:

 • "Podróże służbowe. Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń" Wyd. C. H. Beck 2019 r.,
 • "Wzory zapisów w umowach zlecenie"
 • "Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Ustawa o pracownikach samorządowych", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Umowy o pracę. Umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,

Program szkolenia

1. Istota PPK

 •  podstawowe założenia
 •  pojęcie podmiotu zatrudniającego i osób zatrudnionych
 •  osoby objęte PPK
 • deklaracje o nieprzystępowaniu do PPK

2. Stopniowe obejmowanie pracodawców ustawą o PPK – terminy zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK w jednostkach finansów publicznych

3. Obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o PPK

 • wybór instytucji finansowej – współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, kryteria wyboru instytucji finansowej,
 • obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników i innych osób zatrudnionych – zakres przekazywanych informacji,
 • zawarcie umowy o zarządzanie, zawarcie umowy o prowadzenie PPK, istota tych umów

4. Wpłaty na PPK

 • wpłaty po stronie pracownika i pracodawcy
 • dobrowolne zwiększenie kwoty wpłat – dobrowolne wpłaty osoby zatrudnionej i podmiotu zatrudniającego
 • wpłata powitalna i dopłata roczna
 • terminy naliczania i odprowadzania wpłat

5. Wypłaty z PPK, dziedziczenie oraz podział środków

 • wypłata po osiągnięciu 60 roku życia
 • świadczenie małżeńskie
 • wypłata transferowa
 • „pożyczka” na wkład mieszkaniowy
 • wypłata w razie poważnego zachorowania
 • wcześniejsze wycofanie środków
 • rozwód i ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • dziedziczenie środków
 • kwestie podatkowe przy wypłacie i wycofywaniu 

Cena szkolenia

350 zł cena szkolenia zawiera:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf)
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) 

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Pracownicze plany kapitałowe

Termin i miejsce szkolenia:     2020-11-03    Szkolenie online


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać w przypadku sektora publicznego po  szkoleniu  w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, a w przypadku sektora prywatnego przed szkoleniem na podstawie faktury proforma na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji