Prawo pracy

Temat szkolenia

Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w 2019 r.
  2019-11-18
   WARSZAWA

Miejsce i termin szkolenia

WARSZAWA (Centrum), Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25
Termin: 18.11.2019 r. Godziny: 10:00 - 16:00 

sala g bufet sala f

Adresaci szkolenia

Specjaliści wydziałów kadr i szkoleń.

Cel szkolenia

W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej – zatrudnienia - zachodzą wręcz ciągłe zmiany.

2018 r. to zmiany w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), dotyczące pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników. Zmiany w zakresie uzyskiwania danych osobowych obejmują również ZFŚS odnośnie ustalania sytuacji socjalnej osób uprawnionych do świadczeń. Niezmiernie ważne są również zmiany w zakresie monitoringu pracowników, jak również dotyczące dodatkowych uprawnień rodzicielskich.

Jedną z największych nowości będą wchodzące w życie z początkiem 2019 r. przepisy związane z elektronizacją akt osobowych.  MRPiPS przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego dokumentacji pracowniczej, który przewiduje obszerne zmiany dotyczące zasad jej prowadzenia. Przygotowywane są również znaczne zmiany odnoszące się do zakresu ewidencji czasu pracy. Z pewnością warto zwrócić uwagę na znaczące zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady z praktyki. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Wykładowca

Prawnik, ekspert w zakresie prawie pracy. Wykładowca licznych szkoleń (przeprowadził ponad 3.000 godzin). Współpracuje z  Wydawnictwem C. H. Beck, Grupą Wydawniczą Infor, publikował m.in. dla Gazety Prawnej, Monitora Księgowego, Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwisu Prawno-Pracowniczego. Autor ok. 30 książek i ponad 1500 artykułów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa Unii Europejskiej. m.in.:

 • "Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Ustawa o pracownikach samorządowych", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Umowy o pracę. Umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Zatrudnianie w samorządzie - powołanie, wybór, umowa o pracę", Wyd. C. H. Beck 2015 r.,
 • Terminy w prawie pracy", Wyd. C. H. Beck 2011 r. (współautor),
 • "Świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie", Wyd. C. H. Beck 2010 r.,
 • "Umowa zlecenia w zatrudnieniu", Wyd. C. H. Beck 2009 r.

Program szkolenia

1. Planowane zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników.

- nowy katalog danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika

- zgoda jako podstawa przetwarzania danych – zakres, ograniczenia, warunki udzielenie zgody, możliwość odwołania zgody

- dane wrażliwe i dane o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa

- dane biometryczne – wprowadzenie możliwości ich przetwarzania

2. Planowane zmiany w zakresie ZFŚS i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS – konieczność zmian regulaminu.

3. Monitoring pracowników – przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.

-monitoring wizyjny : dopuszczalność, procedura wprowadzenia, zakres wykorzystania, kwestie informacyjne w stosunku do pracowników, okres przechowywania nagrań,

- monitoring poczty służbowej : wprowadzenie , warunki i ograniczenia stosowania

- inne formy monitoringu (np. gps w samochodach, kontrola służbowych telefonów itp.) – wprowadzenie, stosowanie

4. Indywidualne lub ruchome rozkłady czasu pracy, przerywany czas pracy – zmiany obowiązujące od czerwca 2018 r.

- wniosek o wprowadzenie indywidualnego rozkładu, ruchomego rozkładu czasu pracy lub przerywanego czasu pracy  obligujący pracodawcy do zgodę na zmiany

- kiedy istnieje możliwość odmowy uwzględnienia wniosku

5. Zasady wypłaty wynagrodzenia obowiązujące od 2019 r.

6. Dokumentacja pracownicza od 2019 r.

- okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe)

- ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza

- informacje dotyczące dokumentacji pracowniczej wydawane wraz ze świadectwem  pracy

- zniszczenie dokumentacji pracowniczej

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej

- informacje dla pracowników i byłych pracowników dotyczące zmiany sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej i możliwości odbioru poprzedniej jej postaci

- przepisy przejściowe zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz działania pracodawcy związane z jej wejściem w życie.

7. Projekt nowego rozporządzenia dotyczącego zmian w dokumentacji pracowniczej:

- cztery części akt osobowych,

- zasady prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej,

- znaczne zmiany w zakresie treści ewidencji czasu pracy,

- regulacje dotyczące trybu przekazywania pracownikom niektórych informacji

8. Związki zawodowe – duże zmiany od 2019 r.

- rozszerzenie uprawnienia do zrzeszania się w związkach zawodowych na osoby wykonujące umowy cywilnoprawne

- nowe zasady informowania o liczebności związku zawodowego

- nowe zasady udzielania zwolnień na wykonywanie doraźnych czynności związkowych

- rozszerzenie ochronny rozwiązaniem umowy na osoby świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej

Cena szkolenia

590 zł - cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w 2019 r.

Termin i miejsce szkolenia:     2019-11-18    WARSZAWA


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu

Nasi Klienci

Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji