Zamówienia publiczne

Temat szkolenia

Prawo zamówień publicznych dla członków komisji przetargowej (1 dzień)
  2023-05-26
   Warszawa

Miejsce i termin szkolenia

WARSZAWA (centrum)
Termin: 26.05.2023 r. godziny: 9:00 - 15:00 

 

 

    

  

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla członków komisji przetargowej - pracowników merytorycznych zamawiającego biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o zamówienia publiczne.

 
 

Cel szkolenia

Przedstawienie, na licznych przykładach z praktyki, zadań członków komisji przetargowej - pracowników merytorycznych zamawiającego w procesie planowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Efektem szkolenia ma być uniknięcie przez uczestników błędów jakie przytrafiły się innym zamawiającym.

 
 

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, która uwzględnia m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP, interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych.

 
 

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin.

Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni),
 • Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni),
 • Zamówienia publiczne o wartości do 130 000 zł,
 • Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych,
 • Kontrola zamówień publicznych,
 • Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni),
 • Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (2 dni).

Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 • Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".

Program szkolenia

1. Komisja przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • powołanie i odwołanie komisji przetargowej,
 • biegły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • zadania komisji: ustawowe i przekazane przez kierownika zamawiającego,
 • konflikt interesów.

2. Opisywanie przedmiotu zamówienia, w tym:

 • opis naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, opis wskazujący na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę, w tym przykłady z orzecznictwa i kontroli,
 • opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, konsekwencje wadliwej definicji ofert równoważnych w orzecznictwie KIO,
 • obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane w opinii UZP i praktyce kontrolnej,
 • obowiązek określenia powodów niedokonania podziału zamówienia na części – przykłady z orzecznictwa KIO.

3. Planowanie zamówień i szacowanie wartości zamówienia, w tym:

 • plan postępowań o zamówienia publiczne,
 • łączenie i dzielenie zamówień, pojęcie podobnych dostaw, wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,
 • zamówienia udzielane w częściach, w tym czy zastosowanie art. 30 ust. 4 może prowadzić do wyłączenia części zamówienia spod rządów ustawy,
 • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego,
 • problem zamówienia nieplanowanego - czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,
 • jak ustalić wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania dla niektórych części zamówienia,
 • czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia.

4. Formułowanie kryteriów oceny ofert, w tym:

 • ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych,
 • związanie kryterium z przedmiotem zamówienia,
 • niedookreślony sposób oceny ofert,
 • dyskryminujące kryteria (faworyzujące konkretny produkt).

5. Określanie warunków podmiotowych, w tym:

 • proporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia,
 • warunek niejednoznaczny - czy można interpretować go przy pomocy opisu przedmiotu zamówienia,
 • warunek utrudniający uczciwą konkurencję, w tym warunek odnoszący się do źródła finansowania wcześniejszego zamówienia, warunek ograniczający możliwość wykazania doświadczenia u określonych zamawiających,
 • warunki stawiane konsorcjum.

6. Udział pracowników merytorycznych w badaniu i ocenie ofert, w tym:

 • badanie ofert pod względem zgodności z swz i poprawianie omyłek w treści ofert,
 • rażąco niska cena.

7. Umowy o zamówienia publiczne, w tym:

 • okres na jaki można zawrzeć umowę,
 • zmiany umowy, w tym definicja istotnej zmiany, dopuszczalna zmiana wykonawcy, zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego, zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy.

8. Odpowiedzialność członka komisji przetargowej za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • odpowiedzialność karna.

Cena szkolenia

690 zł - cena szkolenia stacjonarnego zawiera:

 • udział w szkoleniu stacjonarnym (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia),
 • materiały szkoleniowe w formie papierowej w segregatorach, notatniki, długopisy,
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie papierowej,
 • przerwy kawowe,
 • obiad,
 • bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Prawo zamówień publicznych dla członków komisji przetargowej (1 dzień)

Termin i miejsce szkolenia:     2023-05-26    Warszawa


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać w przypadku sektora publicznego po  szkoleniu  w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, a w przypadku sektora prywatnego przed szkoleniem na podstawie faktury proforma na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 10 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji