Prawo administracyjne

Temat szkolenia

Procedura administracyjna i sądowoadministracyjna po zmianach w 2020 r.
  2020-11-17
   Szkolenie online

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie online
Termin: 17.11.2020 r. Godziny: 9:00 - 15.00

  

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie m.in. obowiązującej procedury administracyjnej,  zasad wymierzania kar administracyjnych,  środka zaskarżenia w postaci sprzeciwu od decyzji , a także zmianach w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Szkolenie uwzględnia regulacje prawne związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19.

 

Metoda

Wykład prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, prawa autorskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, adwokat, właściciel kancelarii prawnej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej UW. Był przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, oraz w Biurze Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Pracował dla szeregu instytucji publicznych gdzie zajmował się obsługą prawną organów, wydawaniem decyzji, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz reprezentowaniem organów w sporach sądowych. Obecnie w ramach praktyki adwokackiej zajmuję się prawem nieruchomości. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, w latach 2013-2016 autor i prowadzący poradnikową audycję prawną na antenie Programu 1 Polskiego Radia, fundator Fundacji Działań Obywatelskich, członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie.

 
 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do problematyki procedury administracyjnej - strona, interes prawny i in. Jak rozumieć najważniejsze pojęcia procedury by nie narażać się na wzruszanie decyzji?

2. Zasady ogólne k.p.a. i jak praktycznie wykorzystywać w bieżącej pracy?

3. Jak prawidłowo oceniać kto jest stroną postępowania? Pojęcie interesu prawnego. Właściwość organu.

4. Podanie, zaświadczenie skarga i wniosek – jak załatwiać prawidłowo sprawy? Kiedy odmówić wszczęcia postępowania a kiedy pozostawić sprawę bez rozpoznania? Kiedy zawiesić a kiedy umorzyć postępowanie?

5. Doręczenia i terminy.

6. Jak prawidłowo konstruować decyzje? Zasady sporządzania uzasadnienia decyzji. Gromadzenie dowodów w sprawie i ich prawidłowe rozpatrywanie.

7. Odwołanie od decyzja i zażalenie na postanowienie.

8. Samokontrola teoria a praktyka. Jak dostrzec własne błędy i kiedy organ może sam zmienić błędną decyzję?

9. Wznowienie postępowania a stwierdzenie nieważności decyzji. Jak rozróżniać, prawidłowo klasyfikować przypadki i podejmować właściwe rozstrzygnięcia?

 • Istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję jako ważna przesłanka wznowień postępowań,
 • właściwe rozumienie pojęcia zagadnienia wstępnego jako przesłanki wznowienia postępowania,
 • niezawiniony brak udziału strony jako podstawa wznowienia postępowania.
 • rażące naruszenie prawa jako podstawa stwierdzenia nieważności decyzji.

10. Wygaśnięcie, uchylenie lub zmiana decyzji.

 • pojęcie nienabycia praw na podstawie decyzji i pojęcie interesu społecznego i interesu strony jako powody uchylenia lub zmiany decyzji,
 • bezprzedmiotowość i warunek jako powody stwierdzenia wygaśnięcia decyzji. 

11. Omówienie najistotniejszych zmian w ogólnych zasadach k.p.a. Jak je stosować w praktyce?

12. Zmiany w prawnych regułach załatwiania sprawy administracyjnej. Zasady nowego postępowania uproszczonego. Nowa instytucja ponaglenia.

13. Odpowiedzialność urzędnika za niezałatwienie sprawy w terminie.

14. Nowe reguły dokonywania doręczeń i liczenia terminów. Doręczenia na elektroniczną skrzynkę podawczą.

15. Zmienione zasady pozostawiania podania bez rozpoznania i braków formalnych podania.

16. Gromadzenie dowodów w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji. Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.

17. Nowe obowiązki organu w zakresie informowania strony co do możliwości wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego w sprawie.

18. Rewolucyjna zmiana rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony.

19. Nowy rozdział k.p.a. dotyczący mediacji i zmiany w przepisach dotyczących ugody administracyjnej.

20. Prawidłowe konstruowanie decyzji po nowelizacji. Zmiany w art. 107 k.p.a.

21. Milczące załatwienie sprawy – co to takiego?

22. Postępowanie uproszczone czyli rodzaj postępowania administracyjnego którego dotychczas w polskich przepisach nie było.

23. Nowe rozdziały k.p.a dotyczące kar pieniężnych i europejskiej współpracy administracyjnej.

24. Kodeks postępowania administracyjnego i jego zastosowanie w dostępie do informacji publicznej oraz ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.  

Cena szkolenia

490 zł cena szkolenia zawiera:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf)
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) 

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

 

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Procedura administracyjna i sądowoadministracyjna po zmianach w 2020 r.

Termin i miejsce szkolenia:     2020-11-17    Szkolenie online


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać w przypadku sektora publicznego po  szkoleniu  w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, a w przypadku sektora prywatnego przed szkoleniem na podstawie faktury proforma na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji