Prawo administracyjne

Temat szkolenia

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.
  2019-11-19
   WARSZAWA

Miejsce i termin szkolenia

WARSZAWA (Centrum), Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25
Termin: 19.11.2019 r. Godziny: 10:00 - 16:00 

sala g bufet sala f

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do gmin i innych podmiotów reprezentujących Skarb Państwa, które rozpatrują wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, bądź które są właścicielami gruntów objętych użytkowaniem wieczystym, oraz wszystkich osób zainteresowanych przekształceniem w tym wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie najnowszych zmian dotyczących procedury przekształcania użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nowe przepisy będą obowiązywać od 1.01.2019 r. Omówione zostaną również dotychczasowe przepisy m.in. ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Przyjęta nowelizacja umożliwi przekształcenie we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Na gruntach Skarbu Państwa, w przypadku jednorazowej spłaty bonifikata sięgnie 60 proc. W przypadku użytkowania ustanowionego na gruntach samorządowych, to samorząd decyduje o wysokości bonifikaty.

Metoda

Wykład prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, prawa autorskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, adwokat, właściciel kancelarii prawnej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej UW. Był przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, oraz w Biurze Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Pracował dla szeregu instytucji publicznych gdzie zajmował się obsługą prawną organów, wydawaniem decyzji, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz reprezentowaniem organów w sporach sądowych. Obecnie w ramach praktyki adwokackiej zajmuję się prawem nieruchomości. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, w latach 2013-2016 autor i prowadzący poradnikową audycję prawną na antenie Programu 1 Polskiego Radia, fundator Fundacji Działań Obywatelskich, członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie.

Program szkolenia

1. Zarys genezy prawa użytkowania wieczystego i jego przekształcania w prawo własności. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przez ustawę
z 14.7.1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.

2. Kształt prawa w Kodeksie cywilnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 1. Przedmiot i podmioty użytkowania. Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Treść prawa.
 3. Zasady ustanowienia.
 4. Okres na jaki ustanowiono prawo.
 5. Przeniesienie prawa.
 6. Opłaty i zasady ich aktualizacji.
 7. Forma i treść umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego.
 8. Zasady ustalania opłat i prowadzenia sporów w tym zakresie.
 9. Rozwiązania umowy i wygaśnięcie obciążeń.
 10. Przedawnienie roszczeń.

3. Procedura sporu co do wysokości opłaty. Etap administracyjny i sądowy.

4. Dotychczasowe przepisy dot. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stanie prawnym do 1 stycznia 2019 roku,

5. Nowe przepisy czyli przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2019 roku:

 1. podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy,
 2. podmiot przekształcenia,
 3. przedmiot przekształcenia,
 4. zaświadczenie jako dokument potwierdzający przekształcenie i stanowiący podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej,
 5. opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz bonifikaty,
 6. zasady i tryb odpłatności,
 7. 20 letni okres płatności,
 8. obowiązek ponoszenia opłat przekształceniowych,
 9. zasady waloryzacji opłat przekształceniowych
 10. opłata roczna za użytkowanie wieczyste a opłata roczna za przekształcenie,
 11. przypadki nieodpłatnego przekształcenia
 12. możliwość wyboru przepisów dot. przekształcenia.

6. Roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej działki na podstawie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

7. Dyskusja i odpowiadanie na pytania uczestników.

Cena szkolenia

590 zł - cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe,obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Termin i miejsce szkolenia:     2019-11-19    WARSZAWA


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji