Prawo pracy

Temat szkolenia

Umowa zlecenie i umowa o dzieło w zatrudnieniu - aspekty praktyczne. Wzory zapisów w umowach.
  2020-05-19
   POZNAŃ

Miejsce i termin szkolenia

Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM)
Termin: 19.05.2020 r.   Godziny: 10:00 - 16:00

sala_1  sala_2  andante_1

Adresaci szkolenia

Specjaliści wydziałów kadr i płac szkoleń, oraz działów księgowości.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań i możliwości związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy zlecenia, oraz umowy o dzieło z uwzględnieniem różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umową o pracę. 

Duży nacisk położony zostanie na regulacje dotyczące minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia - przepisy to nie tylko zapis dotyczący najniższych zarobków godzinowych ale także  obowiązki dokumentacyjne, terminy wypłaty wynagrodzenia, liczne wyłączenia, przepisy wykroczeniowe.

Szczególnie obszernie omówiona zostanie problematyka różnic pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz praktyki kontrolnej ZUS.

 

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady z praktyki. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Marek Rotkiewicz prawnik, ekspert w zakresie prawie pracy. Wykładowca licznych szkoleń (przeprowadził ponad 3.000 godzin szkoleniowych). Współpracuje  m.in. z  Wydawnictwem C. H. Beck, Grupą Wydawniczą Infor, publikował m.in. dla Gazety Prawnej, Monitora Księgowego, Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwisu Prawno-Pracowniczego. Autor i współautor ok. 40 książek i ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego m.in.:

 • "Podróże służbowe. Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń" Wyd. C. H. Beck 2019 r.,
 • "Wzory zapisów w umowach zlecenie"
 • "Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Ustawa o pracownikach samorządowych", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Umowy o pracę. Umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,

Program szkolenia

 1. Charakterystyka umowy zlecenia:
 • zawarcie umowy
 • treść umowy - prawa i obowiązki stron, zapisy korzystne i "niebezpieczne" z punktu widzenia realizacji zobowiązania
 • powierzenie wykonywania umowy zlecenia osobie trzeciej
 • odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • ustanie umowy
 • umowa zlecenia a umowa o pracę - kiedy zlecenie może być uznane za umowę o pracę

       2. Wynagrodzenie przy umowie zlecenia

 • ustalenie wynagrodzenia,
 • minimalna stawka godzinowa, w tym minimalna stawka gdy zlecenie wykonywane jest przez kilka osób,
 • terminy wypłaty,
 • potwierdzanie liczby godzin realizacji zlecenia,
 • wyłączenia spod obowiązku stosowania stawki minimalnej.

     3. Charakterystyka umowy o dzieło:

 • różnice pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło
 • pojęcie utworu w rozumieniu prawa autorskiego - kiedy przedmiotem umowy jest utwór
 • umowa o dzieło a umowa zlecenia w najnowszym orzecznictwie sądowym
 • umowa o dzieło w ostatniej praktyce kontrolnej ZUS

      4. Wyjazdy w celu wykonania umowy:

 • zapisy umowne korzystne i niebezpieczne dla stron
 • zwolnienia podatkowe świadczeń wypłaconych z tytułu wyjazdu
 • zwolnienia ubezpieczeniowe świadczeń wypłaconych z tytułu wyjazdu

 

      5. Umowa zawarta z własnym pracodawcą - kiedy może zostać uznana za omijanie przepisów o czasie pracy

 

Cena szkolenia

590 zł 

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad, 

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Umowa zlecenie i umowa o dzieło w zatrudnieniu - aspekty praktyczne. Wzory zapisów w umowach.

Termin i miejsce szkolenia:     2020-05-19    POZNAŃ


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji