Zamówienia publiczne

Temat szkolenia

Zamówienia publiczne do 130 000 zł w 2022 r. - jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności?
  2022-06-21
   Szkolenie online / Warszawa

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie online /  WARSZAWA Hotel Radisson Blu Sobieski **** Pl. Artura  Zawiszy 1
Termin: 21.06.2022 r. Godziny: 9:00 - 15:00

  

Adresaci szkolenia

Pracownicy instytucji zamawiających zobowiązani do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 000 zł, osoby nadzorujące zamówienia publiczne i wydatkowanie funduszy unijnych, kontrolerzy i audytorzy.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy dającej możliwość efektywnego i bezpiecznego formalnie udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł. Prowadzący szkolenie przedstawi uczestnikom regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych wyłączonych spod rządów ustawy Pzp oraz przykłady z praktyki na udzielanie takich zamówień. 

1 lipca 2022 r. zostanie uruchomiony centralny rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych od wartości 500 zł. Obowiązek rejestracyjny będzie dotyczył również takich sytuacji jak zmiana umowy czy jej rozwiązanie, a za nie dopełnienie obowiązku przewidziano sankcje karne.​

 

Metoda

Wykład prowadzony w oparciu o treść przepisów oraz przykłady z praktyki (prezentacja multimedialna). Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin.

Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni),
 • Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni),
 • Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro,
 • Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych,
 • Kontrola zamówień publicznych,
 • Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni),
 • Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców.

Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 • Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".

Program szkolenia

1. Regulacje prawne mające zastosowanie do zamówień o wartości do 130 000 zł:

 • kiedy stosujemy ustawę Pzp, a kiedy nie:
  • definicja zamówienia publicznego, rodzaje zamówień – nie wszystkie wydatki zamawiającego stanowią zamówienia publiczne,
  • przykłady błędów zamawiającego wynikające z niezrozumienia definicji zamówienia publicznego,
  • próg stosowania ustawy Pzp – 130 000 zł netto,
 • zasady szacowania wartości zamówień wynikające z nowej ustawy Pzp, w tym:
  • plan postępowań o zamówienia publiczne, a plan zamówień publicznych,
  • dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, a obowiązek stosowania ustawy – przykłady z wyników kontroli,
  • wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,
  • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
  • problem zamówienia nieplanowanego - czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,
  • jak ustalić wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania dla niektórych części zamówienia,
  • czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia,
  • powtórzone podobne roboty i usługi,
  • opcje i wznowienia,
  • dostawy i usługi powtarzające się,
  • okres na jaki zamawiający zawiera umowę, a wartość zamówienia,
  • wartość usług bankowych i ubezpieczeniowych,
  • termin ważności wartości zamówienia.
 • zasady gospodarki finansowej z ustawy o finansach publicznych,
 • sposoby zawierania umów z Kodeksu cywilnego:
  • oferta i jej przyjęcie,
  • przetarg,
  • negocjacje,
  • forma czynności prawnych w Kc: dokumentowa, pisemna, elektroniczna,
 • zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, w tym:
  • wyłączenia procedur konkurencyjnych w uzasadnionych przypadkach,
  • rozeznanie rynku dla zamówień o wartości od 20 000 zł do 50 000 zł netto,
  • zasada konkurencyjności dla zamówień o wartości powyżej 50 000 zł netto,
  • opis przedmiotu zamówienia,
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • kryteria oceny ofert,
  • zapytanie ofertowe,
 • sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach publicznych:
  • nowy wzór sprawozdania,
  • przykłady z opinii UZP,
 • RODO w zamówieniach publicznych,
 • wykluczanie wykonawców z postępowań o zamówienia do 130 000 zł na podstawie ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
 • rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych od 1 lipca 2022 r.:
  • które umowy trafiają do rejestru, w tym kwestia ochrony prywatności,
  • forma i wartość umowy (netto czy brutto), w tym kwestia umowy ustnej, czy faktura VAT jest umową, 
  • termin zarejestrowania umowy,
  • sankcje za niewykonanie obowiązku,
 • zamówienia publiczne a COVID-19:
  • aneksowanie umowy,
  • odpowiedzialność zamawiającego.

2. Analiza przykładowych regulaminów udzielania zamówień wyłączonych spod rządów ustawy, w tym:

 • sposób sformalizowania zamówień ze względu na ich wartość – wprowadzenie pośrednich progów kwotowych,
 • upublicznianie zamówień ,
 • komunikacja z wykonawcami,
 • określenie warunków zamówienia,
 • forma umowy,
 • przykładowa treść zapytania ofertowego i formularza ofertowego,
 • schemat typowego postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Konsekwencje nieprawidłowości:

 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – naruszenia, zasady odpowiedzialności, kary,
 • korekty finansowe w projektach unijnych.

Cena szkolenia

590 zł cena szkolenia  online zawiera:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf),
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) ,
 • bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

750 zł - cena szkolenia stacjonarnego zawiera:

 • udział w szkoleniu stacjonarnym (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie papierowej w segregatorach, notatniki, długopisy
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie papierowej,
 • przerwy kawowe,
 • obiad
 • bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Zamówienia publiczne do 130 000 zł w 2022 r. - jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności?

Termin i miejsce szkolenia:     2022-06-21    Szkolenie online / Warszawa


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać w przypadku sektora publicznego po  szkoleniu  w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, a w przypadku sektora prywatnego przed szkoleniem na podstawie faktury proforma na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji