Zamówienia publiczne

Temat szkolenia

Zamówienia publiczne do 130 000 zł w 2024 r. - jak prawidłowo realizować wydatki publiczne przy minimum formalności (1 dzień)
  2024-07-26
   Szkolenie online / Warszawa

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie online / Warszawa ul. Krucza 28, Hotel Mercure Warszawa Grand ****
Termin: 26.07.2024 r. godziny: 9:00 - 15:00 

Adresaci szkolenia

Pracownicy instytucji zamawiających zobowiązani do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 000 zł, osoby nadzorujące zamówienia publiczne i wydatkowanie funduszy unijnych, kontrolerzy i audytorzy.

 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy dającej możliwość efektywnego i bezpiecznego formalnie udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł. Prowadzący szkolenie przedstawi uczestnikom regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych wyłączonych spod rządów ustawy Pzp oraz przykłady z praktyki na udzielanie takich zamówień. 

Szkolenie obejmuje Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wydane 18 listopada 2022 r. Nowe wytyczne liberalizują reguły udzielania zamówień finansowanych z funduszy unijnych o wartości do 50 000 zł netto. Modyfikują też zasadę konkurencyjności, wprowadzając m.in. obowiązek badania rażąco niskiej ceny.

Metoda

Wykład prowadzony w oparciu o treść przepisów oraz przykłady z praktyki (prezentacja multimedialna). Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. 

Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni),
 • Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni),
 • Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro,
 • Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych,
 • Kontrola zamówień publicznych,
 • Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni),
 • Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców.

Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 • Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".

Program szkolenia

1. Regulacje prawne mające zastosowanie do zamówień o wartości do 130 000 zł:

 • kiedy stosujemy ustawę Pzp, a kiedy nie:
  • definicja zamówienia publicznego, rodzaje zamówień – nie wszystkie wydatki zamawiającego stanowią zamówienia publiczne,
  • przykłady błędów zamawiającego wynikające z niezrozumienia definicji zamówienia publicznego,
  • próg stosowania ustawy Pzp – 130 000 zł netto,
 • zasady szacowania wartości zamówień wynikające z nowej ustawy Pzp, w tym:
  • plan postępowań o zamówienia publiczne, a plan zamówień publicznych,
  • dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, a obowiązek stosowania ustawy – przykłady z wyników kontroli,
  • wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,
  • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
  • problem zamówienia nieplanowanego - czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,
  • jak ustalić wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania dla niektórych części zamówienia,
  • czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia,
  • powtórzone podobne roboty i usługi,
  • opcje i wznowienia,
  • dostawy i usługi powtarzające się,
  • okres na jaki zamawiający zawiera umowę, a wartość zamówienia,
  • wartość usług bankowych i ubezpieczeniowych,
  • termin ważności wartości zamówienia.
 • zasady gospodarki finansowej z ustawy o finansach publicznych,
 • sposoby zawierania umów z Kodeksu cywilnego:
  • oferta i jej przyjęcie,
  • przetarg,
  • negocjacje,
  • forma czynności prawnych w Kc: dokumentowa, pisemna, elektroniczna,
 • zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych z 18.11.2022r., w tym:
  • w jakich przypadkach nie stosuje się zasady konkurencyjności,
  • postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności,
  • konflikt interesów,
  • opis przedmiotu zamówienia,
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • kryteria oceny ofert,
  • zapytanie ofertowe,
 • zamówienia do 130 000 zł w sprawozdaniu rocznym o udzielonych zamówieniach publicznych, w tym przykłady wydatków, które należy uwzględnić w sprawozdaniu oraz takich, których się w sprawozdaniu nie umieszcza,

 • RODO w zamówieniach publicznych,

 • wykluczanie wykonawców z postępowań o zamówienia do 130 000 zł na podstawie ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

 • rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2024 r.:
  • które umowy trafiają do rejestru, w tym kwestia ochrony prywatności,
  • forma i wartość umowy (netto czy brutto), w tym kwestia umowy ustnej, czy faktura VAT jest umową, 
  • termin zarejestrowania umowy,
  • sankcje za niewykonanie obowiązku,
 • dostęp do informacji publicznej dla zamówień do 130 000 zł – jaki zakres informacji jest objęty dostępem.

2. Analiza przykładowych regulaminów udzielania zamówień o wartości do 130 000 zł, w tym:

 • sposób sformalizowania zamówień ze względu na ich wartość – wprowadzenie pośrednich progów kwotowych,
 • upublicznianie zamówień ,
 • komunikacja z wykonawcami,
 • określenie warunków zamówienia,
 • forma umowy,
 • przykładowa treść zapytania ofertowego i formularza ofertowego,
 • schemat typowego postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Konsekwencje nieprawidłowości:

 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – naruszenia, zasady odpowiedzialności, kary,
 • korekty finansowe w projektach unijnych.

 

Cena szkolenia

590 zł cena szkolenia  online zawiera:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf),
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf),
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Zamówienia publiczne do 130 000 zł w 2024 r. - jak prawidłowo realizować wydatki publiczne przy minimum formalności (1 dzień)

Termin i miejsce szkolenia:     2024-07-26    Szkolenie online / Warszawa


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać w przypadku sektora publicznego po  szkoleniu  w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, a w przypadku sektora prywatnego przed szkoleniem na podstawie faktury proforma na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 10 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji