Zamówienia publiczne

Temat szkolenia

Zamówienia publiczne do 30 000 euro - jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności?
  2019-09-03
   KIELCE

Miejsce i termin szkolenia

 Best Western Grand Hotel Kielce (Centrum) 
Termin: 3.09.2019 r. Godziny: 10:00 - 16:00

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów zamówień publicznych oraz pozostałych pracowników upoważnionych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a także kadry kierowniczej odpowiedzialnej za nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pracowników komórek kontrolnych i audytowych oraz koordynatorów projektów unijnych.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro, służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, z drugiej mających na celu uniknięcie ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów ze strony organów kontrolnych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zamówieniom udzielanym w ramach projektów unijnych nowej perspektywy finansowej.

Uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami w zakresie regulaminów udzielania zamówień publicznych, dokumentacji postępowań i zasad komunikacji z wykonawcami, a także rejestru zamówień publicznych umożliwiającego złożenie sprawozdania o łącznej wartości zamówień udzielonych przy niestosowaniu ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych.

Metoda

Wykład, dyskusja, analiza przykładowych regulaminów udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy, odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Wykładowca

Prawnik, ekspert w zakresie zamówień publicznych do 30 000 euro, finansów publicznych i środków unijnych,  wykładowca prawa finansowego, autor publikacji opublikowanych m.in. na łamach „Przeglądu Podatkowego". Doradca organów wykonawczych JST oraz innych kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla : Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Miasta w Warszawie, Urzędu Miasta w Krakowie, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.

 

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia dotyczące zamówień publicznych:

 • definicja i rodzaje zamówień publicznych, zamawiającego i wykonawcy
 • pochodzenie środków finansujących zamówienie,
 • status prawny zamawiającego i wykonawcy,
 • czynności niestanowiące zamówień publicznych oraz zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy.

2. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych:

 • ogólne zasady dokonywania wydatków publicznych i prowadzenia gospodarki finansowej określone w ustawie o finansach publicznych
 • zasady udzielania zamówień przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych
 • zasady udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • szczególne zasady wynikające z wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych oraz praktyk stosowanych przez instytucje kontrolne.

3. Zasady szacowania wartości zamówienia przy dostawach, usługach i robotach budowlanych:

 • dostawy i usługi jednorazowe, ciągłe i powtarzające się okresowo oraz podlegające wznowieniu,
 • dozwolone i zakazane udzielanie zamówień w częściach,
 • problem zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania jego wartości a zamówienia o wartości do 30 000 euro

4. Obowiązki zamawiającego w zakresie udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro w kontekście:

 • ustawy o finansach publicznych, w tym zasady oszczędności, skuteczności i efektywności dokonywania wydatków,
 • ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach, obejmujących m.in. łączną wartość zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 PZP,
 • zasad kwalifikowalności wydatków dotyczących projektów unijnych.

5. Wewnętrzna procedura udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro:

 • sens tworzenia regulaminów (procedur) udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro,
 • obowiązki poszczególnych pracowników w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania postępowania, w tym problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności w zakresie zamówień publicznych przez kierownika jednostki,
 • minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy - jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność? Jak poprawnie oceniać i wybierać oferty? Jako dokumentować wybór wykonawcy i ocenę ofert?
 • weryfikacja rażąco niskiej ceny – obowiązek czy wyraz ostrożności?
 • zakres stosowania umów w formie pisemnej – analiza istotnych postanowień, problem zmiany umowy o zamówienia publiczne do wartości 30 000 euro;
 • zastosowanie w zamówieniach publicznych dokumentowej formy czynności prawnych (mail, fax)
 • zapewnienie jawności postępowania w celu realizacji zasady równego dostępu do środków publicznych - optymalne rozwiązania dotyczące komunikacji z wykonawcami,
 • analiza istotnych postanowień regulaminu i stosowanych formularzy,
 • korzystanie ze strony eKatalogi (stworzona przez UZP bezpłatna internetowa platforma zakupowa łącząca przedsiębiorców i sektor administracji publicznej)

6. Skutki błędów popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 tys. euro:

 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za:

- nieprawidłowe ustalenie wartości zamówienia,

- udzielenie zamówienia poza ustawą PZP,

- zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia lub poza jego zakresem,

- dokonanie wydatku bez upoważnienia lub poza jego zakresem

- nieustaleniu, niedochodzeniu lub dopuszczeniu do przedawnienia należności - problem kar umownych i odsetek w umowach o zamówienie publiczne o wartości do 30 000 euro

 • odpowiedzialność dyscyplinarna,
 • odpowiedzialność karna,
 • korekty finansowe w projektach unijnych za realizację wydatków z naruszeniem zasad przejrzystości i konkurencyjności w udzielaniu zamówień publicznych.

Cena szkolenia

590 zł - cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe,obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Zamówienia publiczne do 30 000 euro - jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności?

Termin i miejsce szkolenia:     2019-09-03    KIELCE


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu

Nasi Klienci

Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji