Szkolenia Zakopane

Temat szkolenia

Zamówienia publiczne w praktyce (3 dni)
  2024-08-21
   Zakopane / Szkolenie online

Miejsce i termin szkolenia

ZakopaneHotel Crocus  ****, ul. Chałubińskiego 40

Termin szkolenia : 21-23.08.2024 r. (przyjazd 20.08.2024 r.)

 

Adresaci szkolenia

Zamawiający i wykonawcy:

 • pracownicy działów zamówień publicznych,
 • kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • pracownicy komórek kontrolnych i audytowych
 • koordynatorzy projektów unijnych
 • pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, która uwzględnia m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP, interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych.

 

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin.

Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni),
 • Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni),
 • Zamówienia publiczne o wartości do 130.000 zł,
 • Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych,
 • Kontrola zamówień publicznych,
 • Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni),
 • Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców.

Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 • Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".

Program szkolenia

1. Opisywanie przedmiotu zamówienia, w tym:

 • opis naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, opis wskazujący na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę, w tym przykłady z orzecznictwa i kontroli,
 • opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, konsekwencje wadliwej definicji ofert równoważnych w orzecznictwie KIO,
 • obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane w opinii UZP i praktyce kontrolnej,
 • obowiązek określenia powodów niedokonania podziału zamówienia na części – przykłady z orzecznictwa KIO,
 • przedmiotowe środki dowodowe – katalog, moment składania, uzupełnienie.

2. Planowanie zamówień i szacowanie wartości zamówienia, w tym:

 • plan postępowań o zamówienia publiczne,
 • łączenie i dzielenie zamówień, pojęcie podobnych dostaw, wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,
 • zamówienia udzielane w częściach, w tym czy zastosowanie art. 30 ust. 4 może prowadzić do wyłączenia części zamówienia spod rządów ustawy,
 • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego,
 • problem zamówienia nieplanowanego - czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,
 • jak ustalić wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania dla niektórych części zamówienia,
 • czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia.

3. Formułowanie kryteriów oceny ofert, w tym:

 • związanie kryterium z przedmiotem zamówienia,
 • niedookreślony sposób oceny ofert,
 • dyskryminujące kryteria (faworyzujące konkretny produkt).

4. Określanie warunków podmiotowych, w tym:

 • proporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia,
 • warunek niejednoznaczny - czy można interpretować go przy pomocy opisu przedmiotu zamówienia,
 • warunek utrudniający uczciwą konkurencję, w tym warunek odnoszący się do źródła finansowania wcześniejszego zamówienia, warunek ograniczający możliwość wykazania doświadczenia u określonych zamawiających,
 • warunki stawiane konsorcjum.

5. Konflikt interesów w świetle przepisów i opinii UZP:

 • lista osób składających oświadczenia,
 • moment złożenia oświadczeń,
 • sytuacje powodujące wyłączenie.

6. Komunikacja elektroniczna:

 • zasada pisemności a komunikacja elektroniczna,
 • postać a forma elektroniczna dokumentu,
 • problem skanu formularza oferty,
 • format oferty oraz pozostałych dokumentów,
 • podpisywanie dokumentów,
 • kompresowanie dokumentów,
 • odstępstwa od komunikacji elektronicznej,
 • problemy techniczne ze złożeniem i otwarciem oferty.

7. Wadium:

 • termin wnoszenia wadium w pieniądzu,
 • typowe wady gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
 • gwarancja składana przez konsorcjum,
 • termin ważności gwarancji wadialnej w najnowszym orzecznictwie.

8. Podmiotowe środki dowodowe:

 • zasady żądania dokumentów w procedurze unijnej i krajowej,
 • aktualność dokumentów,
 • opłacenie polisy oc.

9. Uzupełnianie dokumentów:

 • katalog dokumentów podlegających uzupełnieniu,
 • uzupełnienie dokumentów a zmiana treści oferty,
 • uzupełnienie JEDZ,
 • ile razy wzywa się wykonawcę do uzupełnienia dokumentów,
 • treść wezwania do uzupełnienia,
 • zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów.

10. Wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty:

 • przesłanki,
 • przykłady z orzecznictwa,
 • poprawianie omyłek w ofertach.

11. Umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 • klauzule niedozwolone,
 • raport z realizacji zamówienia,
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy a termin gwarancji lub rękojmii,
 • zmiana umowy,
 • wada postępowania o zamówienie,
 • podwykonawstwo,

12. Sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach publicznych:

 • kto składa,
 • okres sprawozdawczy,
 • wartość umowy,
 • zamówienia wyłączone,
 • przykłady wydatków które nie trafiają do sprawozdania,
 • aspekty społeczne i środowiskowe.

 

 

 

Harmonogram szkolenia

20 sierpnia 2023 r. – wtorek

 • 17.00 - 19.00  zakwaterowanie
 • 19.00  kolacja

21 sierpnia 2024 r. – środa

 • 09.00 - 10.30  zajęcia
 • 10.30 - 10.40  przerwa na kawę
 • 10.40 - 13.00  zajęcia
 • 13.00 - 14.00  obiad
 • 14.00 - 15.30  zajęcia
 • 19.00  kolacja

22 sierpnia 2024 r. – czwartek

 • 09.00 - 10.30  zajęcia
 • 10.30 - 10.40  przerwa na kawę
 • 10.40 - 13.00  zajęcia
 • 13.00 - 14.00  obiad
 • 14.00 - 15.30  zajęcia
 • 19.00  kolacja

23 sierpnia 2024 r. – piątek

 • 09.00 - 10.30  zajęcia
 • 10.30 - 10.40  przerwa na kawę
 • 10.40 - 13.00  zajęcia
 • 13.00 - 14.00  obiad

Cena szkolenia

Cena szkolenia stacjonarnego :

1750 zł - cena szkolenia bez noclegu, obejmująca koszt obiadów oraz przerw kawowych, materiałów szkoleniowych

2650 zł - cena szkolenia standardowa, obejmująca również noclegi w pokoju 2 os. i pełne wyżywienie

2950 zł - cena szkolenia obejmująca również noclegi w pokoju 1 os. i pełne wyżywienie 

cena szkolenia obejmuje:

 • 3 noclegi  
 • pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe w trakcie szkolenia),
 • udział w szkoleniu,
 • komplet materiałów szkoleniowych (materiały szkoleniowe w segregatorach + w formie elektronicznej, notatnik, długopis),
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • konsultacje poszkoleniowe (emailowe)
 • goście hotelu mają do dyspozycji  strefę wellnes z basenem (20 m), jacuzzi, saunami.

Cena szkolenia online 1490 zł

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf),
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) ,
 • konsultacje poszkoleniowe e-mailowe do 30 dni po szkoleniu

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Zamówienia publiczne w praktyce (3 dni)

Termin i miejsce szkolenia:     2024-08-21    Zakopane / Szkolenie online


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać w przypadku sektora publicznego po  szkoleniu  w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, a w przypadku sektora prywatnego przed szkoleniem na podstawie faktury proforma na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 10 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji