Prawo pracy

Temat szkolenia

Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia
  2019-06-10

Miejsce i termin szkolenia

POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20
Termin: 10.06.2019 r. Godziny: 10:00 - 16:00

sala_1  sala_2  andante_1

Adresaci szkolenia

Specjaliści wydziałów kadr i szkoleń.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań i możliwości związanych z zawieraniem umów zlecenia i umów o dzieło, z uwzględnieniem różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umowami o pracę. Omówiona zostanie szczegółowo treść umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, w tym konstrukcja zobowiązania, zapisy dotyczące wynagrodzenia. Przedstawione zostaną regulacje dotyczące minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia.

Duży nacisk zostanie położony na porównanie umowy o dzieło z umową zlecenia, w szczególności na tle najnowszego orzecznictwa sądowego.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady z praktyki. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert w zakresie prawie pracy. Wykładowca licznych szkoleń (przeprowadził ponad 3.000 godzin). Współpracuje z  Wydawnictwem C. H. Beck, Grupą Wydawniczą Infor, publikował m.in. dla Gazety Prawnej, Monitora Księgowego, Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwisu Prawno-Pracowniczego. Autor ok. 30 książek i ponad 1500 artykułów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa Unii Europejskiej. m.in.:

 • "Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Ustawa o pracownikach samorządowych", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Umowy o pracę. Umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Zatrudnianie w samorządzie - powołanie, wybór, umowa o pracę", Wyd. C. H. Beck 2015 r.,
 • Terminy w prawie pracy", Wyd. C. H. Beck 2011 r. (współautor),
 • "Świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie", Wyd. C. H. Beck 2010 r.,
 • "Umowa zlecenia w zatrudnieniu", Wyd. C. H. Beck 2009 r.

Program szkolenia

1. Charakterystyka umowy zlecenia:

 • zawarcie umowy
 • treść umowy - prawa i obowiązki stron, zapisy korzystne i "niebezpieczne" z punktu widzenia realizacji zobowiązania
 • powierzenie wykonywania umowy zlecenia osobie trzeciej
 • odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • ustanie umowy
 • umowa zlecenia a umowa o pracę - kiedy zlecenie może być uznane za umowę o pracę

2. Wynagrodzenie przy umowie zlecenia:

 • ustalenie wynagrodzenia – zapisy umowy „zabezpieczające” zlecającego,
 • minimalna stawka godzinowa, zleceniobiorcy, których dotyczą przepisy o stawce minimalnej
 • terminy wypłaty – umowy zawarte na okres nieprzekraczający miesiąca i umowy dłuższe
 • potwierdzanie liczby godzin realizacji zlecenia- sposoby potwierdzania, zapisy umowne,
 • wyłączenia spod obowiązku stosowania stawki minimalnej – których umów nie dotyczą przepisy o stawce minimalnej.

3. Charakterystyka umowy o dzieło:

 • różnice pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło
 • pojęcie utworu w rozumieniu prawa autorskiego - kiedy przedmiotem umowy jest utwór
 • umowa o dzieło a umowa zlecenia w najnowszym orzecznictwie sądowym
 • umowa o dzieło w ostatniej praktyce kontrolnej ZUS
 • oznaczenie działa w umowie
 • niewykonanie i nieprawidłowe wykonanie umowy

4. Wyjazdy w celu wykonania umowy:

 • zapisy umowne korzystne i niebezpieczne dla stron
 • zwolnienia podatkowe świadczeń wypłaconych z tytułu wyjazdu
 • zwolnienia ubezpieczeniowe świadczeń wypłaconych z tytułu wyjazdu

5. Umowa zawarta z własnym pracodawcą - kiedy może zostać uznana za omijanie przepisów o czasie pracy.

Cena szkolenia

590 zł - cena obejmuje:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty  dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia

Termin i miejsce szkolenia:     2019-06-10    POZNAŃ


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu

Nasi Klienci

Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji