Prawo pracy

Temat szkolenia

Zmiany w prawie pracy w 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem tarczy antykryzysowej.
  2020-09-23
   Szkolenie online

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie online
Termin: 23.09.2020 r. Godziny: 10:00 - 16:00 

  

Adresaci szkolenia

Specjaliści wydziałów kadr i szkoleń, kadra zarządzająca sektora publicznego i prywatnego oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w zakresie pracy pracy  ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych tzw. tarczą antykryzysową  m.in.  :

 • Zlecenie pracy zdalnej zgodnie z ustawą z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Czas pracy przy pracy zdalnej,
 • Ustalenia zasad pracy zdalnej

 • Częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców

 • Dofinansowanie dla samozatrudnionych

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady z praktyki. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Marek Rotkiewicz prawnik, ekspert w zakresie prawie pracy. Wykładowca licznych szkoleń (przeprowadził ponad 3.000 godzin szkoleniowych). Współpracuje  m.in. z  Wydawnictwem C. H. Beck, Grupą Wydawniczą Infor, publikował m.in. dla Gazety Prawnej, Monitora Księgowego, Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwisu Prawno-Pracowniczego. Autor i współautor ok. 40 książek i ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego m.in.:

 • "Podróże służbowe. Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń" Wyd. C. H. Beck 2019 r.,
 • "Wzory zapisów w umowach zlecenie"
 • "Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Ustawa o pracownikach samorządowych", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,
 • "Umowy o pracę. Umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony", Wyd. C. H. Beck 2016 r.,

Program szkolenia

1. Obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia

 •  który pracodawca może zastosować, zawarte w ustawie  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw pojęcie spadku obrotów gospodarczych (KoronawirusU),
 •  zakres możliwego obniżenia wymiaru czasu pracy
 •  porozumienie z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników – zawarcie, minimalna treść,
 •  brak konieczności zmian indywidualnych umów o pracę
 •  dofinansowanie wynagrodzenia po obniżeniu wymiaru czasu pracy

2. Uprawnienia szczególne odnośnie czasu pracy dla części pracodawców

 •  katalog pracodawców objętych możliwościami szczególnymi,
 •  zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
 •  rezygnacja z limitów pracy nadliczbowej,
 •  zobowiązanie do pełnienia dyżuru bez ograniczeń czasowych,
 •  narzucenie realizowania prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
 •  wyłączenie prawa do urlopu wypoczynkowego i innych urlopów,
 •  konieczność zapewnienia zakwaterowani i wyżywienia pracownikom.

 

3. Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy

 •  pracodawcy uprawnieni – spadek obrotów gospodarczych, brak zaległości publicznych, wyjątki od wymogu braku zaległości,
 •  maksymalne ograniczenie odpoczynków,
 •  równoważenie skróconych odpoczynków,
 •  system równoważny i przedłużony okres rozliczeniowy,
 •  porozumienie odnośnie systemu równoważnego i przedłużonego okresu rozliczeniowego,
 •  obowiązek przekazania kopii porozumienia PIP

4. Dodatkowy  zasiłek opiekuńczy

 •  kiedy przysługuje,
 •  nowość – zasiłek w związku z zamknięciem  szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego, do którego uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna,
 •  okres pobierania.

5. Badania profilaktyczne

 •  zachowanie ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań Art. 31 m. orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich
 •  zawieszenie obowiązków w zakresie badań okresowych i zobowiązanie do podjęcie zawieszonych obowiązków,
 •  możliwość wykonania badań wstępnych lub kontrolnych przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy.

6. Zatrudnianie młodocianych

7. Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym

 •  zakres pracodawców objętych możliwością uzyskania dofinansowania,
 •  wymogi, jakie musi spełniać pracodawca, pojęcie spadku obrotów gospodarczych
 •  przestój ekonomiczny
 •  dofinansowanie dotyczące wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców, wysokość dofinansowania
 •  porozumienie dotyczące warunków wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego

8. Ważność orzeczeń o niepełnosprawności

9. Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i  zleceniobiorców

 •  osoby uprawnione,
 •  wyłączenie prawa do świadczenia,
 •  wysokość świadczenia,
 •  wniosek o świadczenie,
 •  powtarzalność świadczenia

10. Częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców

 •  warunki dla uzyskania,
 •  wysokość dofinansowania,
 •  wniosek o dofinansowanie,
 •  obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników.

11. Dofinansowanie dla samozatrudnionych

 •  przesłanki uzyskania,
 •  wysokość i okres dofinansowania,
 •  wniosek

11. Praca zdalna a telepraca i home office – różnice i podobieństwa

 •  praca zdalna,
 •  telepraca,
 •  home office

12. Zlecenie pracy zdalnej z ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Z 2020 r., poz. 374)

 •  przesłanki zlecenia i okres pracy zdalnej,
 •  wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy,
 •  miejsce wykonywania pracy zdalnej,

Cena szkolenia

350,00 zł - cena szkolenia zawiera:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf)
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) 

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

 

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Zmiany w prawie pracy w 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem tarczy antykryzysowej.

Termin i miejsce szkolenia:     2020-09-23    Szkolenie online


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji