Prawo administracyjne

Temat szkolenia

Zmiany w procedurze administracyjnej. Postępowanie administracyjne i jego nowelizacja.
  2019-04-09
   WARSZAWA

Miejsce i termin szkolenia

WARSZAWA (Centrum), Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51
Termin: 9.04.2019 r. Godziny: 10:00 - 16:00 

sala g bufet sala f

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie m.in. obowiązującej procedury administracyjnej, nowych zasad wymierzania kar administracyjnych, nowego środka zaskarżenia w postaci sprzeciwu od decyzji, a także zmianach w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Metoda

Wykład prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, prawa autorskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, adwokat, właściciel kancelarii prawnej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej UW. Był przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, oraz w Biurze Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Pracował dla szeregu instytucji publicznych gdzie zajmował się obsługą prawną organów, wydawaniem decyzji, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz reprezentowaniem organów w sporach sądowych. Obecnie w ramach praktyki adwokackiej zajmuję się prawem nieruchomości. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, w latach 2013-2016 autor i prowadzący poradnikową audycję prawną na antenie Programu 1 Polskiego Radia, fundator Fundacji Działań Obywatelskich, członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie.

 
 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej oraz omówienie podstawowych zagadnień i pojęć niezbędnych do prawidłowego stosowania przepisów postępowania.

2. Dlaczego znajomość zasada ogólnych ma takie znaczenie w prawidłowym stosowaniu procedury? Omówienie właściwego rozumienia zmian zasad dotychczas obowiązujących (pogłębiania zaufania obywateli do państwa, ugodowego rozstrzygania spraw, dwuinstancyjności, trwałości decyzji) oraz nowych zasad – rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony, pewności prawa, współdziałania organów, bezstronności/równego traktowania.

3. Jak prawidłowo załatwić sprawę zgodnie z nowymi przepisami? Ponaglenie zastępuje zażalenie na bezczynność organu  - różnice i podobieństwa.

4. Wpływ nowelizacji na doręczenia, w szczególności w zakresie tych dokonywanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – doręczenia na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu. Rozszerzenie stosowania zawiadomień przez obwieszczenie – uproszczenie zawiadomień w postępowaniach ze znaczną liczbą stron.

5. Jak prawidłowo liczyć terminy? Zasady obliczania terminów po nowelizacji. Nowość w postaci terminów określonych w latach i nowe zasady traktowania soboty jako końca biegu terminu.

6. Pozostawienie podania bez rozpoznania a odmowa wszczęcia postępowania. Różnice i najczęściej popełnianie błędy w stosowaniu przepisów. Nowe zasady pozostawienia bez rozpoznania wprowadzone nowelizacją.

7. Rewolucja w postępowaniu dowodowym – poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentu przez upoważnionego pracownika organu, obowiązek wskazania stronie przez organ braków, rozstrzyganie wątpliwości co do okoliczności faktycznych na korzyść strony, mediator świadkiem,

8. Korekta przepisów dotyczących decyzji spowodowanych nowelizacją, posiedzenie w trybie współdziałania, zasada związania decyzją wydaną w trybie milczącego załatwienia sprawy, skutki błędnego pouczenia, pouczenie także o wysokości opłaty lub wpisu.

9. Zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczących ugody administracyjnej. Czy ugoda znajdzie szersze zastosowanie?

10. Nowe uprawnienie do zrzeczenia się prawa do odwołania – rewolucja w procedurze odwoławczej? Nowe granice postępowania dowodowego przed organem drugiej instancji. Wykładnia przepisów organu II instancji wiążąca dla organu I instancji.

11. Czy można wznowić postępowanie, stwierdzić nieważność lub uchylić decyzję w trybie milczącego załatwienia sprawy?

12. Zmiany w przepisach dotyczących kosztów i opłat postępowania oraz upoważnień pracowników organu do załatwiania spraw.

13. Mediacja. Partnerska relacja?

 • Charakter sprawy który pozwala na mediacje.
 • Dobrowolność, cele mediacji i jej uczestnicy.
 • Mediator, jego prawa i obowiązki.
 • Czas trwania mediacji.
 • Nieosiągnięcie celów mediacji.
 • Ustalenia dotyczące załatwienia sprawy.
 • Protokół mediacji.
 • Koszty mediacji.

14. Milczące załatwienie sprawy.

 • Która sprawa może być załatwiona w sposób milczący?
 • Warunki milczącego załatwienia sprawy.
 • Milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda.
 • Dzień wydania decyzji w trybie milczącym.
 • Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy.
 • Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.
 • Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia. 
 • Szczególne zasady doręczeń.

15. Postępowanie uproszczone.

 • Która sprawa może być załatwiona w trybie uproszczonym?
 • Interes prawny lub obowiązek jednej strony jako kluczowy warunek postępowania.
 • Postępowanie uproszczone a milczące załatwienie sprawy.
 • Zasady korzystania z urzędowego formularza i tego konsekwencje – „prekluzja”.
 • Zasady zmiany trybu uproszczonego na standardowy tryb prowadzenia postępowania – istotne nowe okoliczności powodujące przedłużenie postępowania.
 • Ograniczenia postępowania dowodowego i treści uzasadnienia decyzji.
 • Zasady zaskarżania postanowień wydanych w trybie uproszczonym.

16. Administracyjne kary pieniężne.

 • Definicja legalna kary pieniężnej.
 • Zasady wymierzania kar i ich różnicowania w zależności od okoliczności – możliwość zastosowania kary adekwatnej do konkretnej sytuacji.
 • Odstąpienie od wymierzenia kary i instytucja pouczenia.
 • Przedawnienie kar.
 • Definicja legalna zaległej administracyjnej kary pieniężnej.
 • Ulgi w wykonaniu kar. Rodzaje ulg.

17. Europejska współpraca administracyjna.

 • Rodzaje możliwej współpracy - udostępnianie informacji i pomoc w wykonywaniu czynności.
 • Sposób przekazywania informacji – droga elektroniczna.
 • Zasady ponoszenia kosztów współpracy.

18. Sprzeciw od decyzji – zmiany w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 • Nowa definicja wyczerpania środków zaskarżenia i terminy na wniesienie skargi.
 • Brak obligatoryjności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i nowe zasady wnoszenia skargi na bezczynność.
 • Możliwość wnoszenia skargi bezpośrednio do sądu, z pominięcie organu II instancji.
 • Nowy środek zaskarżenia w postaci sprzeciwu – kiedy, kto i na jakich zasadach może z niego skorzystać? Zakres uprawnień organu rozpoznającego sprzeciw.
 • Mediacja w postępowaniu sądowym.

Cena szkolenia

590 zł - cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe,obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Zmiany w procedurze administracyjnej. Postępowanie administracyjne i jego nowelizacja.

Termin i miejsce szkolenia:     2019-04-09    WARSZAWA


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji